Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 1 (1) • 2011

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 330.332: 336.717

ЗАСЯДЬКО Аліна Анатоліївна

д.т.н., професор, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

КОРОЛЮК Сергій Степанович

к.ф-м.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

КЛЬОБА Віктор Львович

Університет банківської справи Національного банку України

УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ЗА КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИТУАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

Кваліфікована робота з проблемною заборгованістю за кредитними операціями перетворилась для комерційних банків України в дуже актуальну, а в ряді випадків у першочергове та невідкладне завдання. У цій роботі запропоновано практичні рекомендації щодо використання комерційними банками ситуаційних центрів для вдосконалення управління проблемною заборгованістю юридичних і фізичних осіб за кредитними операціями.

УДК: 336

ДМИТРЕНКО Марія Йосипівна

к.філос.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

СВІЧИНСЬКИЙ Микола Миколайович

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджені сучасні тенденції розвитку світової банківської системи в контексті фінансової глобалізації як більш зрілого порівняно з інтернаціоналізацією рівня міжнародних фінансово-економічних зв’язків та визначені основні підходи до модернізації структури банківського капіталу й джерел його фінансування.

УДК: 658.15

МАРТЮШЕВА Лариса Степанівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

У роботі представлено концептуальні положення організації фінансової безпеки підприємств.

УДК: 336.6

ХАРЧЕНКО Анатолій Миколайович

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КИСІЛЬ Юлія Володимирівна

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК БАЗИС ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

У статті розглядаються особливості інвестування в людський капітал та зазначаються причини, що перешкоджають активізації цим процесам.