Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 1 (21) • 2016

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 339.137.2:336.71

СІДЕЛЬНИК Олена Петрівна

к.е.н., доцент, Львівський навчально – науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

ДРЕБОТ Наталя Петрівна

к.е.н., доцент, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ

Уточнено визначення понять конкурентоспроможності банку та системи забезпечення конкурентоспроможності банку, здійснено критичний аналіз факторів і критеріїв конкурентоспроможності банку. Автором запропоновано рекомендації щодо побудови системи забезпечення конкурентоспроможності банку

УДК: 35.072

ІЩЕНКО Микола Павлович

д. філос. н., професор, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

РУДЕНКО Іван Іванович

к. філос. н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ СУСПІЛЬСТВА

Розглянуто взаємозв’язок категорій «публічне управління», «соціальна справедливість», «мир», «свобода», «консолідація суспільства», «соціальний прогрес» як принципів розвитку суспільства. Аргументовано, що ринкові відносини невіддільні від економічної свободи громадянина, яка відкриває умови для постійного підвищення якості і рівня життя людей. Доведено, що нові виклики ринкової економіки висувають три головні критерії соціальної справедливості, миру і свободи: cкасування привілеїв; утвердження нових принципів розподілу доходів і багатства; захист економічних прав і свобод особистості.

УДК: 336.14:332

КОСТИРКО Лідія Андріївна

д.е.н., професор, Східноукраїнський національний університет імені В.Даля

ВЕЛЕНТЕЙЧИК Наталія Юріївна

Східноукраїнський національний університет імені В.Даля

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

У статті розкрито передумови вдосконалення системи аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів. На основі аналізу наукових підходів розроблено методичні положення комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів, що передбачають розрахунок інтегрального показника за блоками збалансованості, фінансової самостійності, ефективності бюджету. Наведено результати апробації запропонованого підходу до аналізу на прикладі бюджету Луганської області та виявлено фактори зміни його фінансової стійкості, які необхідно враховувати при коректуванні бюджетної політики.

УДК: 657.6:338.24:334.7

КОСТИРКО Руслан Олександрович

д.е.н., професор, ДВНЗ «Університет банківської справи»

ОРГАНІЗАЦІЯ ПООБ'ЄКТНОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

В статті визначено проблеми та пріоритетні напрями пооб’єктного контролю ефективності діяльності підприємств. Сформовані концептуальні положення, організаційна модель системи пооб’єктного контролю та показано його переваги. Розкрито послідовність та методичне забезпечення організації поточного і ретроспективного контролю ефективності діяльності підприємств. Обґрунтовано підхід до контролю розподілу непрямих витрат і продемонстровано порядок ідентифікації внутрішніх резервів. Запропоновано інтегральний показник оцінки резервів потенціалу ефективності підприємств, який враховує чинники інфляції та ризику. Доведено необхідність оцінки та прогнозування очікуваного фінансового результату з урахуванням резервів.

УДК: 330.341.1

ШМАТКОВСЬКА Тетяна Олександрівна

к.е.н., доцент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

СОСНА Ганна Миколаївна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ.

У статті розглянуто теоретико-прикладні аспекти підвищення ефективності діяльності підприємства на інноваційних засадах. Досліджено значення інноваційної діяльності підприємств для забезпечення економічного зростання національної економіки та окреслено значення у підвищенні ефективності функціонування підприємства таких інноваційних процесів, як освоєння нових видів продукції, впровадження нових технологічних процесів і методів організації виробництва. Наведено найважливіші фактори створення цілісного та ефективного господарського механізму адаптації підприємств до умов ринку та запропоновано подальшу розробку комплексу теоретико-сетодичних питань щодо підвищення ефективної діяльності підприємств на інноваційних засадах.