Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 4 (32) • 2018

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 004.738

ФЕДУШКО Соломія Степанівна

кандидат економічних наук, доцент, Національного університету «Львівська політехніка»

ЛУКАШЕНКО Тетяна Валентинівна

старший викладач, Львівський національний університет імені Івана Франка

ХРАБУСТ Софія Адамівна

студент, Національного університету «Львівська політехніка»

ПЕРЕДУМОВИ, ЕВОЛЮЦІЯ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-СПІЛЬНОТ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Розглянуто питання щодо сутності та передумов створення інтернет-спільнот, етапів їх розвитку, переваг в організації різного роду суспільних взаємодій, запобігання поширенню негативної інформації в соціальних мережах.

УДК: 330.34:338

ГАРЯГА Леся Олегівна

к.е.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

КОЛОДІЙ Сергій Юрійович

доктор економічних наук, професор, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

РУДЕНКО Микола

к.е.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

БЕЛЯЛОВ Талят Енверович

кандидат економічних наук, доцент, Київський національний університет технологій та дизайну

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ

Проведено аналіз методологічних підходів дослідження показників розвитку секторів економіки (на прикладі фінансового сектору). Визначено фундаментальні чинники впливу на фінансовий ринок та охарактеризовано основний методичний інструментарій технічного аналізу. Проведено порівняння відмінностей використання фундаментального і технічного аналізу до дослідження фінансового ринку. Обґрунтовано, що основні методи аналізу (фундаментальний, технічний, фрактальний, інтуїтивний) є принципово різними підходами до вирішення схожих фінансових та ринкових завдань. Комплексне поєднання основних методів аналізу показників розвитку секторів економіки дозволяє отримати найбільш повну картину майбутнього, оскільки використання вищезазначених методів окремо має досить обмежений характер.

УДК: 658.14

ОРЄХОВА Катерина Віталіївна

кандидат економічних наук, доцент, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

ШАБАНОВ Санан Чингізович

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (м. Баку, Азербайджан)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ У КАНАДІ

Досліджено вплив вибору структури капіталу на ефективність господарської діяльності підприємств у Канаді. Короткострокові, довгострокові та загальні коефіцієнти заборгованості були використані як детермінанти структури капіталу. Для оцінювання регресії були вжиті контрольні змінні, такі як: розмір підприємства, зростання, чутливість активів та коефіцієнт їхньої оборотності. Вимірювання ефективності господарської діяльності підприємств у Канаді виконувалося за допомогою таких коефіцієнтів як: рентабельність активів (ROA), рентабельність капіталу (ROE) і ринкової вартості (Тобіна Q). За результатами регресійного аналізу встановлено, що в Канаді структура капіталу підприємств не впливає на ROE; структура капіталу впливає на ROA і Тобін Q. Запропонований підхід дозволить підвищити ефективність управління та господарської діяльності в канадських компаніях.

УДК: 330.341.13

НОВІКОВА Тетяна

кандидат економічних наук, доцент, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

ПАШКЕВИЧ М. В.

студент, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто проблеми інноваційної діяльності підприємства в системі управління фінансовою безпекою. Проаналізовано теоретико-методологічні положення і підходи до інноваційної діяльності в системі управління фінансовою безпекою ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». Виявлено та обґрунтовано необхідність сутності, ролі та значення інноваційної діяльності в системі управління фінансовою безпекою підприємства і основних чинників, які на неї впливають, а також упровадження основних шляхів удосконалення інноваційної діяльності для забезпечення фінансової безпеки підприємства.

УДК: 336.1.07

ЗОРЯНСЬКИЙ Віталій Анатолійович

аспірант, ДВНЗ «Університет банківської справи»

ВИБІР ОРГАНУ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГІПЕРРОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

Особливістю фінансової системи України є домінування банківських установ, у той час як фондові ринки залишаються недостатньо розвиненими. Тому небанківські фінансові інститути мають створювати синтези нових продуктів з метою конкурентоспроможності та поєднань нових напрямів діяльності з Fintech. Це не завжди перебуває в межах контролю регулятора, а інколи і взагалі здійснюється без будь-якого контролю. Тому ключовим завданням сучасного етапу розвитку фінансового ринку України є підвищення якості контролю за учасниками ринку. Перш за все потрібно врахувати закордонний досвід з питань регулювання фінансових інститутів, а також обрати єдиний регулятор, який здійснюватиме ліцензування, нагляд, контроль їхньої діяльності.

УДК: 336.717.111:336.711.65

ЄГОРИЧЕВА Світлана Борисівна

д.е.н., доцент, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ В РАМКАХ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Охарактеризовано поняття фінансової інклюзії, визначено її роль у забезпеченні цілісності фінансової системи. Виявлено проблеми її поглиблення в умовах функціонування системи протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму. Доведено доцільність застосування підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків, для підвищення рівня фінансової інклюзії. Досліджено міжнародний досвід реалізації ризик-орієнтованого підходу у здійсненні ідентифікації та вивчення клієнтів, а також при запровадженні базових фінансових продуктів. Визначено можливі напрями його використання в Україні.

УДК: 331:25

ВАРЦАБА Віра Іванівна

доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

ЗАСЛАВСЬКА Ольга Ігорівна

кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

СУЧАСНА ПОЛІТИКА ПЕНСІЙНОГО РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Розглянуто практичні аспекти функціонування пенсійної системи України, виявлено ключові проблеми і ризики політики пенсійного реформування. Здійснено аналіз діяльності Пенсійного фонду України, акцентовано увагу на доцільності пошуку нових джерел його фінансування і підвищення фінансової стійкості. Обґрунтовано необхідність реформування солідарної пенсійної системи, створення накопичувальної системи загальнообов᾿язкового державного пенсійного страхування і розвитку системи добровільного недержавного пенсійного забезпечення.

УДК: 338.48.001.76

ГУМЕНЮК Володимир Володимирович

доктор економічних наук, професор, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

КІСЬ Святослав Ярославович

доктор економічних наук, професор, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ГРЕЧАНИК Богдан Васильович

кандидат економічних наук, доцент, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА В СИСТЕМІ КООРДИНАТ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

Розглядаються загальнотеоретичні, методологічні й практичні аспекти ціннісно-орієнтованого управління в готельно-ресторанній сфері. Проведено компаративний аналіз ціннісно-орієнтованого управління в готельно-ресторанному бізнесі з позицій розкриття його сутності, економічної природи, форм, структури, змісту, прикладного застосування. Проаналізовано особливості формування доданої вартості за витратами виробництва у готельно-ресторанній сфері. Матеріали проведеного дослідження можуть бути використані для розвитку методологічної бази ціннісно-орієнтованого фінансового менеджменту підприємств готельно-ресторанної сфери.

УДК: 658.153.012.7

КАСИЧ Алла Олександрівна

доктор економічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну

ПОПОВА Яна Анатоліївна

магістрант, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ПОЛОСІНА Альона Миколаївна

магістрант, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ШАХМАЄВА Анна Олександрівна

магістрант, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Присвячено дослідженню структурних особливостей оборотних активів підприємства. Акцентовано увагу на необхідності поглиблення аналізу запасів і виробничих за- пасів, що дасть можливість сформувати більш якісну інформаційну базу для управлінських рішень щодо оборотних активів. Для підвищення якості дослідження запасів запропоновано використовувати структурний аналіз, який дає можливість визначити роль (частку) оборотних активів, запасів і виробничих запасів у активах підприємства, дослідити структуру запасів і тенденції структурних зрушень, які визначають потребу підприємства в матеріальних ресурсах, а отже, в обігових коштах. Наголошено на важливості врахування зарубіжного досвіду для розроблення політики управління щодо оборотних активів, оскільки підприємства — галузеві лідери мають дещо інші структурні характеристики активів та оборотних активів. Опрацьовано ключові ін- дикатори структури майна на прикладі зарубіжних підприємств, які є конкурентами і галу- зевими лідерами. Установлено суттєві невідповідності у структурних характеристиках як активів, так і запасів, а це означає нові цільові орієнтири для політики управління оборотни- ми активами на перспективу.

УДК: 004.738.5:316.454.56-049.5

ПАНТЄЛЄЄВА Наталія Миколаївна

к.т.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

КАБЕНГЕЛЕ Григорій Теофіло

студент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

КІБЕРБУЛІНГ ЯК ЗАГРОЗА ПСИХОЛОГІЧНІЙ І СОЦІАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА

Досліджено проблему кібербулінгу як нової форми загрози психологічній і соціальній безпеці життєдіяльності особистості та трансформацію її соціалізації. Сформульовано власне уточнення поняття «кібербулінг», визначено передумови його виникнення (психологічні та соціальні), систематизовано типології кібербулінгу як загрози психологічній і соціальній безпеці особистості. Виявлено тенденції та інтернаціональний характер кібербулінгу. Надано практичні рекомендації щодо його профілактики і протидії в системі психологічної та соціальної безпеки життєдіяльності особистості в інституційному, нормативно-правовому, соціально-ризикологічному, аксіо-логічному та організаційно-управлінському аспектах.

УДК: 005.35

ТКАЧЕНКО Наталія Володимирівна

д.е.н., професор, Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЛОСОВСЬКА Ніна Володимирівна

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Сучасному етапу розвитку економіки притаманна наявність соціальної відповідальності бізнесу як однієї з невід’ємних складових успішного функціонування суб’єктів господарювання, яка пов’язує діяльність підприємств із суспільством і є одним із найбільш важливих чинників у процесі економічного розвитку як окремих підприємств, так і вітчизняної економіки в цілому. Досліджено підходи до змістовного наповнення соціальної відповідальності бізнесу. Досліджено постулати відомих європейських організацій та основоположників дискусії щодо соціальної відповідальності бізнесу. Розглянуто питання формування концепції соціальної відповідальності, визначено складові та підходи до забезпечення її ефективності.