Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 2 (14) • 2014

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 330.341.1:65.012.8(477)

ГОРДУНОВСЬКИЙ Олег Миколайович

д.і.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

У статті розкрито суть та складові інноваційної безпеки держави. Досліджено показники оцінки інноваційної безпеки та визначено, що потребують доповнення інформаційні та результуючі індикатори. Проаналізовано сучасний стан інноваційної безпеки України та виявлено основні фактори, що зумовлюють кризовий стан інноваційної сфери. Обґрунтовано необхідність посилення інноваційної безпеки України, що дозволить підвищити конкурентоздатність національної економіки. Основні напрями посилення інноваційної безпеки визначено як комплекс інституціонально-правових, економічних та інформаційно-аналітичних заходів. Практичне значення дослідження полягає у розробці стратегічних напрямів щодо посилення складових інноваційної безпеки України.

УДК: 336.1.:352

МАРТЮШЕВА Лариса Степанівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

АЛЕКСЕЄНКО Інна Іллівна

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Представлено аналіз та практичні рекомендації до використання ресурсної бази розвитку фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць.

УДК: 330.00.08

НАГОРНА Ольга Олексіївна

к.е.н., доцент, Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМ, ВАЖЕЛІ АКТИВІЗАЦІЇ

У статті розглянута сутність поняття інноваційний розвиток національної економіки, показана роль стандартизації в інноваційних процесах. Обґрунтована необхідність вдосконалення системи стандартизації України як елемента інноваційної інфраструктури. Доведено, що реформування системи стандартизації є важливим важелем активізації інноваційного процесу в країні. На прикладі найновітніших технологій: «застосування штрих-кодів», «мова програмування С», «хмарні обчислення» показано, що міжнародні стандарти є потужними інструментами для поширення нових технологій і саме гармонізація українських стандартів з міжнародними дасть змогу Україні подолати суттєве відставання у сфері високих технологій.

УДК: 330.1

ПИЛИПЕНКО Олена Василівна

д.е.н., доцент, Курганська філія Інституту економіки Уральського відділення Російської Академії Наук

БАТАЛОВ Юрій Васильович

д.е.н., професор, Східно-Казахстанський державний технічний університет ім. Д. Серікбаєва

РОЛЬ ДУХОВНОГО ВИРОБНИЦТВА В ФОРМУВАННІ 5-6 ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ

Стаття присвячена розгляду можливих причин неунiверсальностi економічної теорії, яка приводить, в умовах економічних і політичних потрясінь, до неправильних рішень і відчутних соціально-економічних втрат.

УДК: 336.77:347.27

ФЕСЕНКО Інна Анатоліївна

д.е.н., доцент, Донбаський державний технічний університет

ОСОБЛИВІ ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

Досліджено питання зниження банками ризику неповернення кредитів позичальниками. Розглянуто споживче кредитування як один з найпоширеніших видів кредитів, різні форми забезпечення споживчих кредитів, особливості їх застосування, та способи мінімізації ризиків банків зі споживчого кредитування. Доведено необхідність використання закладу як ефективного способу належного забезпечення кредиту. Розглянуто суть та особливості закладу, умови його використання та вигоди для банків у сучасних умовах. Досліджено використання закладу як форми забезпечення боргу в історичному розрізі. Запропоновано основи відносин між банком та клієнтом за умов використання закладу в якості форми забезпечення споживчих кредитів. Розглянуто особливості різних форм послуг щодо зберігання цінностей банками. З метою збільшення комісійних доходів банків запропоновано розширити спектр банківських послуг шляхом представлення додаткової послуги з надавання в оренду індивідуальних сейфів та використовувати поєднання послуги з кредитування з послугою зберігання предметів закладу в банківських сейфах.