Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 3 (11) • 2013

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 332.132(477)

ГЕДЗ Михайло Йосипович

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Досліджено наукові погляди на прогнозування розвитку регіонів України. Визначена можливість і необхідність розробки двох типів сценаріїв щодо опису послідовності кроків і опису можливих наслідків для регіону. Обґрунтовано підходи до розробки сценаріїв регіонального розвитку з позиції основних стейкхолдерів. Акцентовано увагу на необхідність сценарного прогнозування та моделювання, що враховують вплив головних макроекономічних чинників на розвиток економіки України і дають можливість отримувати прогнози, що відображають альтернативні варіанти розвитку. Запропоновано схему формування моделі кредитування інноваційно активних підприємств.

УДК: 338.2

ГУМЕНЮК Олександра Сергіївна

Чернігівський державний інститут економіки і управління

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА ЕНДОГЕННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

У статті подано визначення фінансового потенціалу як комплексу взаємопов’язаних фінансових ресурсів і здатностей до їх реалізації, що визначають його спроможність приводити у відповідність до зовнішніх вимог внутрішні можливості. Складовими фінансового потенціалу визначено фінансовий потенціал населення з його організованими та неорганізованими заощадженнями, потенціал ринку фінансових послуг, зокрема факторингові та лізингові послуги як джерело додаткових економічних можливостей інноваційного розвитку. Окремою ланкою фінансового потенціалу виокремлюємо венчурні фонди та можливість до залучення довгострокових інвестицій для реалізації інноваційних проектів. Проблемою сучасного стану фінансування інноваційних проектів є слабкий розвиток інфраструктури реалізації фінансового потенціалу. Великий ступінь недовіри населення до банківської системи впливає на поширеність лише короткострокових депозитів, тому пропонуємо як один зі шляхів залучення «довгих грошей» провести пенсійну реформу за аналогією з Республікою Польщі.

УДК: 334.012.34

МІГУС Ірина Петрівна

д.е.н., доцент, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗАГРОЗ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ЕМІСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Систематизовано основні класифікаційні ознаки, за якими згруповано головні загрози економічній безпеці акціонерного товариства в процесі випуску та розміщення акцій. Ґрунтуючись на основних етапах випуску та розміщення акцій публічними акціонерними товариствами в Україні, було ідентифіковано основні загрози економічній безпеці акціонерного товариства під час випуску та розміщення емісійних цінних паперів, а також визначено основні наслідки впливу загроз на економічну безпеку емітентів. Запропоновано методичний підхід, який передбачає оцінку ступеня впливу зазначених загроз шляхом використання стохастичної двоїстої моделі.