Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 4 (12) • 2013

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 33.053.336.71(476)

МАРЧЕНКО Лариса Миколаївна

к.т.н., доцент, Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини

ФЕДОСЕНКО Людмила Василівна

к.е.н., доцент, Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ БІЛОРУСІ

Стаття присвячена аналізу стійкості функціонування банків Республіки Білорусь. Дана рейтингова оцінка ефективності функціонування банків на основі даних показників.

УДК: 330.46; 519.65

ПІСКУН Олександр Варфомомійович

к.т.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА ВХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ФОНДОВИХ РИНКІВ

У статті досліджено непараметричні методи згладжування часових рядів. Визначені оптимальні методи попередньої обробки рядів даних для системи моніторингу фондових ринків.

УДК: 378.147

ЧЕПЕЛЮК Ганна Миколаївна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ХУТОРНА Мирослава Емілівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

СТРАТЕГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

У статті розглядаються основні напрямки у підготовці сучасного фахівця банківської справи управлінського рівня. Акцентовано увагу на систему цінностей вищої освіти, підходи до оцінки знань студента.

УДК: 332.132

ГЕДЗ Михайло Йосипович

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Визначено шість етапів технологічного розвитку суспільства. Досліджено процес модернізації промисловості регіону як перехід від більш нижчого до вищого етапу технологічного розвитку. Цей процес потребує ефективної структури промисловості, характеристиками якої є її інноваційність і конкурентоспроможність. Окрім цього визначено, що для успішної модернізації промислового комплексу потрібні якісні структурні зрушення, під якими розуміється трансформація внутрішньої будови системи, взаємозв’язків між її елементами та законів, що визначають ці взаємозв’язки. Врахована важливість інституційних трансформацій та розкрита зміна ролі людини.

УДК: 368

ТКАЧЕНКО Наталія Володимирівна

д.е.н., професор , Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КРИНИЦЯ Сергій Олександрович

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РИНКУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

У статті досліджено сучасні тенденції, проблеми і перспективи розвитку добровільного страхування автотранспортних засобів у контексті розбудови та розвитку системи страхування автомобільного транспорту.

УДК: 339.972:316.4

МАРЕНИЧ Анатолій Іванович

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МЕХЕДА Наталія Григорівна

к.е.н., доцент, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

НАСЛІДКИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ : СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Досліджено соціальні аспекти європейської інтеграції України. Зроблено спробу обґрунтування соціальних переваг та ризиків інтеграції.