Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 1 (13) • 2014

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 330.101

АЛЕКСАНДРОВ Олексій Васильович

к.е.н., Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

ЗУБАРЄВ Микола Олексійович

Юридичний Департамент УкрСиббанк

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ. ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ І НОВІ ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО ФІНАНСОВОГО СВІТУ

У статті проаналізовано значення і принципи побудови роботи фінансового моніторингу України. Виклики сучасного світу – це боротьба з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом (відмивання), фінансування тероризму та ухилення від податків. Активність у цьому напрямку належить до принципів банківської таємниці, але багато в чому відсутність розуміння норм і принципів роботи спотворює реальну картину в очах клієнтів. У статті дається характеристика основних параметрів контролю і сучасних світових тенденцій фінансового моніторингу.

УДК: 336.71.078.3:336.717:336.77(476.2)

БАБИНА Володимир Пилипович

к.е.н., професор, Гомельський державний університет імені Франциска Скорини

ТОЗИК Руслан Сергійович

Гомельський державний університет імені Франциска Скорини

СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

У статті розглянуто необхідність кредиту, важливість формування банками якісного кредитного портфеля і статистичний підхід до його оцінки.

УДК: 657.6

ГОНЧАРЕНКО Олена Олексіївна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ДЗЕМІШКЕВИЧ Ігор Олександрович

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ФІНАНСОВІ ЗВІТИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ АНАЛІЗУ

У статті розкрито особливості поняття фінансових звітів та їх аналізу, проведено дослідження дефініцій понять звітності, економічного аналізу та фінансового стану. Встановлено структурно-логічні взаємозв’язки між видами економічного аналізу та видами звітності кредитних спілок. Визначено нормативно-правову базу з регулювання питань аналізу фінансового стану кредитних спілок.

УДК: 339.74: 339.92

КОНДІУС Інна Степанівна

к.е.н., доцент, Севастопольський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ КОНВЕРГЕНЦІЇ РЕГІОНІВ

У статті досліджено підходи до обґрунтування сутності економічної регіональної конвергенції та проаналізовано основні аспекти зближення регіонів країни з країнами-членами Європейського Союзу. Запропонований алгоритм побудови комплексної моделі процесу прогнозування рівня економічної конвергенції регіонів, який дозволяє зробити ряд узагальнень, що мають практичний характер і можуть бути використані для подальшого удосконалення заходів регіональної політики в умовах пошуку потенціальних можливостей зближення потенціалів, рівнів та темпів розвитку економік регіонів, можливостей подолання значного відриву в основних макроекономічних показниках країни.

УДК: 336.71:001.82

МУСІЄНКО Олена Миколаївна

к.е.н., доцент, Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

МАСЛОВА Анастасія Юріївна

к.е.н., доцент, Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

САВЧЕНКО Ганна Олександрівна

к.п.н., доцент, Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

СУЧАСНА ПРАКТИКА РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА ОСНОВІ ТАКСОНОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ

У статті розглянуто та досліджено доцільність використання сучасних методів математичного моделювання в контексті визначення рейтингової оцінки ефективності діяльності банків, визначено та узагальнено коефіцієнти ефективності діяльності банків на ринку банківських послуг, запропоновано застосування таксонометричного методу у визначенні рейтингу банків з метою оптимізації та інформативності отримання результатів рейтингової оцінки.

УДК: 336.7+336.11

ОГІЄНКО Валерій Іванович

к.е.н., доцент, Севастопольський інститут банковської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ЛУНЯКОВ Олег Володимирович

к.е.н., доцент, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ЦІН АКТИВІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЦІНОВОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

У статті розглянуто альтернативні погляди на врахування цін активів при формулюванні цілей грошово-кредитної політики центральним банком для досягнення цінової та фінансової стабільності. Обґрунтовано доцільність змін стратегії грошово-кредитної політики в залежності від циклу розвитку фінансового сектору економіки.

УДК: 336.77

РОГОЖНІКОВА Надія Володимирівна

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ІВАНОВА Ірина Вікторівна

к. пед. наук, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК ЧАСТИНА КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ

В статті розглянуто сутність, структура та етапи формування кредитної системи. Проаналізовано особливості функціонування комерційних банків та вплив на розвиток сучасної кредитної системи України в умовах ринкової трансформації національної економіки.

УДК: 336.71:338.242(477)

ФІМЯР Світлана Володимирівна

к.е.н., доцент, Черкаська філія ПВНЗ Європейського університету

РАГУЗІНА Людмила Юріївна

к. філол. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Розглядаються основні моменти державного регулювання банківської діяльності в Україні, визначені напрямки удосконалення регулювання банківської діяльності.