Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 3 (15) • 2014

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 631.162 : 657.2

ДУБІНІНА Марина Вікторівна

д.е.н., доцент, Миколаївський національний аграрний університет

ВИШЕНСЬКА Любов Миколаївна

Миколаївський національний аграрний університет

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ЩОДО ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто суть, значення та проблеми формування якісної інформаційної бази фінансових результатів діяльності аграрних підприємств.

УДК: 336.711

ЗАЙНАЛОВ Жахонгір Расулович

д.е.н., професор, Самаркандський інститут економіки і сервісу

САТТАРОВ Тулкін Абдухалілович

Державний комітет з приватизації, демонополізації та розвитку конкуренції

РАСУЛОВ Шохрух Жахонгірович

Самаркандський інститут економіки і сервіса

ВПЛИВ ЦІН НА СТАБІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

У статті розглядається обсяг грошової маси в обігу у взаємозв’язку з чинниками зростання цін та інфляції, напрямком підвищення ефективності інструментів монетарної політики, здатних забезпечити економічне зростання і стабільність банківської і платіжних систем. При цьому особлива увага приділяється аналізу та оцінці монетарної стабільності, в тому числі купівельної спроможності грошової одиниці та переходу до непрямих інструментів грошово-кредитного регулювання, що, на думку авторів, створить максимально сприятливі умови для розвитку реального сектора економіки.

УДК: 336.711.65

КРАВЧЕНКО Ірина Семенівна

д.е.н., професор, Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

БАЛАКІНА Юлія Станіславівна

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПЛАТІЖНА СИСТЕМА»

У статті на основі розгляду визначень поняття «платіжна система» автори виявили, що зазначене поняття використовується для визначення, з одного погляду, загальноекономічного явища, а з іншого,  мікроекономічної категорії. У статті розглянуто різні підходи до визначення сутності поняття «платіжна система», а саме: структурний, структурно-функціональний, інституційний та процесний підходи до визначення платіжної системи як загальноекономічної категорії та структурно-функціональний підхід під час визначення сутності платіжної системи як мікроекономічної категорії. Автори запропонували власне визначення платіжної системи як загальноекономічної категорії у широкому та вузькому значеннях, а також визначення платіжної системи як мікроекономічної категорії. Крім цього, з метою визначення сутності поняття «платіжна система» як мікроекономічної категорії автори визначили характерні ознаки сучасних платіжних систем.

УДК: 657.01

МЕДВІДЬ Сергій Володимирович

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

СПЕЦИФІКА ПРЕДМЕТУ І ОБ’ЄКТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДАХ

Розвиток сфери недержавного пенсійного страхування гостро ставить питання щодо необхідності отримання своєчасної та достовірної інформації, яка б в повній мірі відображала специфіку діяльності НПФ. Важливу роль в даному процесі відіграє розробка організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку, як системи, що здатна генерувати відповідні дані. Однак базою для реалізації необхідних заходів в даній сфері повинна стати надійна теоретична база, розробка якої неможлива без визначення ключових понять, таких як предмет та об’єкт бухгалтерського обліку. Адже лише знаючи об’єкти впливу в певній специфічній діяльності можна розробити конкретні ефективні організаційні інструменти. Досліджено сутність предмета та об’єкта бухгалтерського обліку через призму часу, вивчено їх взаємозв’язок. Проаналізовано специфіку діяльності недержавних пенсійних фондів, що здійснює вплив на трактування предмету та об’єктів бухгалтерського обліку в недержавних пенсійних фондів.

УДК: 004.415

НЄМКОВА Олена Анатоліївна

к.ф.-м.н., Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА БІОМЕТРИЧНОЇ АУТЕНТИФІКАЦІЇ В МОБІЛЬНИЙ БАНКІНГ

У статті розглянуто інформаційну систему мобільного банкінгу за допомогою смартфону на основі біометричної автентифікації. Запропоновано хеш-функцію, яка забезпечує закриття даних біометричного шаблону в інформаційних мережах при віддаленому доступі клієнта до рахунку. В якості біометрики розглядається структура райдужки ока людини. Хеш-функція описується у вигляді таблиці чисел, що не повторюються. Наведено перевірку криптографічної стійкості хеш-функції. Сеансовий ключ для хеша визначається послідовністю біометричних даних та автентифікаційних даних смартфона. Запропоновано протокол взаємної автентифікації клієнта і сервера платіжної системи. Наведено оцінку кількості безпечних звернень клієнта до платіжної системи.

УДК: 336.711

РАСУЛОВ Зокір Жахонгірович

к.е.н., Самаркандський інститут економіки і сервісу

ІБРАГІМОВ Шавкат Ісмоіловіч

Самаркандський інститут економіки і сервісу

ДУСАНОВ Адхам Оріфжоновіч

Самаркандський інститут економіки і сервісу

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОГО МАСШТАБУ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

В даній статті висвітлюються питання переходу до цільових показників по інфляції для відповідності основній меті Центрального Банку – зниження інфляції , що передбачає побудову прогнозів основних параметрів грошово-кредитної політики, розробку моделі трансмісійного механізму грошово-кредитної політики, яка дозволить підвищити точність прогнозів щодо інфляції, оцінити вплив заходів, що вживаються в області грошово-кредитної політики на інфляцію, дається характеристика моделі трансмісійного механізму.