Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 4 (16) • 2014

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 336.711

ВОВЧАК Ольга Дмитрівна

д.е.н., професор, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КРАМАРЕНКО Оксана Марківна

к.е.н., Миколаївський національний аграрний університет

НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РОБОТИ БАНКІВ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Досліджено вплив фінансово-економічних, політичних та інших глобальних і локальних криз на забезпеченість банківської системи України фінансовими ресурсами. При цьому, наявність у банків стабільної ресурсної бази оцінено як чинник, що визначає якість їх (банків) роботи. Проаналізовано: макроекономічні показники розвитку України з урахуванням інфляційної складової та їх взаємозв’язок з результатами роботи банківської системи; заходи законодавчого характеру, спрямовані на стабілізацію роботи банківської системи України в умовах кризи. Розроблено та запропоновано напрями стабілізації функціонування вітчизняної банківської системи у світлі впливу політико-економічної кризи 2013-2014 рр.

УДК: 336.

ЛИСОВСЬКИЙ Максим Іванович

к.е.н., доцент, Поліський державний університет, м Пінськ, Білорусь

ГОЛІКОВА Анна Сергіївна

Поліський державний університет, м Пінськ, Білорусь

ЧЕРНОРУК Світлана Василівна

Поліський державний університет, м Пінськ, Білорусь

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В БІЛОРУСІ ТА ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ

В статті розглянута методологія оцінки ефективності інвестиційного проекту, застосовувана в Білорусі та відповідно до розроблених вимог UNIDO, запропоновані основні напрямки по синхронізації методики оцінки з урахуванням особливостей національної економіки.

УДК: 339.9:330.34

ОПАЛЬКО Вікторія Вікторівна

к.е.н., доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

МОТРИЧЕНКО Валентина Михайлівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МЕГАТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

У статті проаналізовано основні мегатенденції і перспективи їх розвитку. Досліджено основні глобальні чинники, що впливають на тенденції світового розвитку. Визначено перспективи подальшого розвитку світової спільноти виходячи з впливу мегатрендов.

УДК: 372.881.1:811.111-26

ПОТАПЕНКО Людмила Віталіївна

к.філол.н., Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ЗМІСТОВЕ І МОВНЕ ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ

У статті проаналізовано основні визначення методики предметно-мовного інтегрованого навчання (ПМІН), розглянуто її ключові концепції, проаналізовано переваги та труднощі реалізації.

УДК: 336.711

РАСУЛОВ Зокір Жахонгірович

к.е.н., Самаркандський інститут економіки і сервісу

МУМІНОВ Далер

Самаркандський інститут економіки і сервісу

БЕРДІКУЛОВ Журабек

Самаркандський інститут економіки і сервісу

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ

Дана стаття присвячена висвітленню проблем класифікації організацій кредитної системи. Авторами пропонується її чотирирівнева система, що дозволяє, на їхню думку, приділяти більше уваги їх розвитку і вирішення основних проблем.

УДК: 336.77

РОГОЖНІКОВА Надія Володимирівна

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ІВАНОВА Ірина Вікторівна

к. пед. наук, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

У статті розглянуто сутність, структуру та етапи формування банківської системи. Проаналізовано особливості та тенденції розвитку сучасної банківської системи України в умовах трансформації економіки.