Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 1 (17) • 2015

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 681.3.138

АБДУВАЛІЄВ Абдулазіз Абдувалійович

к.е.н., доцент, Ташкентський державний економічний університет

СТАЛИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЧИННИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Як показує світовий досвід, з року в рік все більше збільшуються фактори, що впливають на рівень стійкості національної економіки тієї чи іншої країни. Отже, бути готовим на всі можливі виклики, оперативно розробити і застосувати необхідні заходи в кризовий період і захистити національну економіку, є одним із пріоритетних напрямків забезпечення стійкості національної економіки. Але для того щоб розробити необхідну стратегію забезпечення стійкості національної економіки слід глибоко проаналізувати діючі економічні механізми, сильні або слабкі позиції національної економіки. Отже, автор у статті розкриває тенденцію розвитку промисловості, збільшення частки малого бізнесу та приватного підприємництва у ВВП, антикризові заходи уряду в період світової фінансово-економічної кризи по захисту і стимулювання національної економіки, тенденцію розвитку інвестиції та проблеми здійснення інвестиційної програми економіки Узбекистану.

УДК: 336.77:334.72

БІЛОМІСТНИЙ Олексій Миколайович

к.е.н., доцент, Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

БІЛОМІСТНА Ірина Іванівна

к.е.н., Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛА КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Розкрито сутність впливів наданих кредитів на стан функціонування малого бізнесу та розроблена процедура визначення джерела кредитування малого бізнесу в рамках механізму кредитування малого бізнесу.

УДК: 336.

ГЕРАСИМЧУК Зоряна Вікторівна

д.е.н., професор, Луцький національний технічний університет

ГОМАНЮК Олена Костянтинівна

Луцький національний технічний університет

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Проблеми оптимізації функціонування ринку банківських послуг є одними із ключових напрямків у загальній системі заходів щодо ефективного реформування усіх економічних відносин та забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку як країни загалом так і її регіонів. Дослідження регіональних ринків банківських послуг обумовлює необхідність вивчення факторів впливу на їх функціонування та розвиток. В свою чергу, правильно визначені фактори впливу, не лише дозволять вивчити та дослідити особливості функціонування ринків банківських послуг в регіонах, але і створять передумови, направлені на пошук шляхів для забезпечення їх подальшого розвитку.

УДК: 336.71:65.011.3

ДОВГАЛЬ Юлія Сергіївна

к.е.н., Полтавський національний технічній університет ім. Юрія Кондратюка

ЧАМАРА Руслан Олександрович

Полтавський національний технічній університет ім. Юрія Кондратюка

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ЕФЕКТИВНІ ШЛЯХИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Статтю присвячено дослідженню поняття фінансової стійкості комерційного банку та класифікації факторів, котрі на неї впливають, запропоновано шляхи покращення фінансової стійкості комерційних банків в Україні.

УДК: 330.341.1

ДРУГОВ Олексій Олександрович

д.е.н., професор, Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

БРАТКІВ Лідія Петрівна

Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційного Банку «Львів»

ІННОВАЦІЙНИЙ БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

Створення ефективних фінансових інструментів та механізмів проведення фінансових операцій – це невід’ємна умова для втримання та нарощення лідерських позицій банківської установи на ринку фінансових послуг. Ринок фінансових і,зокрема, банківських послуг є достатньо насиченим учасниками і кількістю продуктів, яку вони пропонують. Для досягнення основної мети ведення банківського бізнесу – отримання прибутку – організаціям необхідно створювати унікальні продукти, які дозволять виокремити їх конкурентні переваги. Основа створення інноваційних пропозицій в банківській сфері – це ідеї, запропоновані персоналом, які є результатом застосування їх інтелектуального капіталу. В статті запропоновано розглянути процес створення інноваційного продукту шляхом застосування інтелектуального капіталу банківської установи та запропоновано механізми для розвитку інтелектуального потенціалу організації з метою створення інноваційних продуктів.

УДК: 657.336.71

ЖУРАВКА Федір Олександрович

д.е.н., професор, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми)

КРАВЧЕНКО Олена Володимирівна

к.е.н., доцент, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми)

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В БАНКУ

У статті досліджено науково-методичні засади організації системи бюджетного контролю у банках, розглянуто види бюджетів банківської установи, форми бюджетного контролю, а також методи аналізу відхилень бюджетних показників.

УДК: 657.1.012.1

ЗОРІЙ Надія Мирославівна

к.е.н., Тернопільський національний економічний університет

ДАНИЛЮК Ірина Вадимівна

к.е.н., Тернопільський національний економічний університет

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ПІДҐРУНТЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена дослідженню питань удосконалення нормативно-правового регулювання організації та ведення бухгалтерського обліку в державному секторі економіки. Здійснено аналіз інновацій в законодавстві, спрямованих на приведення вітчизняної системи обліку та його норм до міжнародних стандартів. Проведено оцінку рекомендованих підходів з точки зору доцільності, прийнятності та можливості ефективного застосування в обліковій практиці вітчизняних суб’єктів державного сектору. Встановлено окремі недоліки чинного правового забезпечення обліку та обґрунтовано доцільність їх подолання через удосконалення формулювання відповідних рекомендацій.

УДК: 331.5

КОВАЛЬ Лариса Антонівна

к.е.н., ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

ПАСЄКА Анна Сергіївна

к.е.н., Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ОЦІНЮВАННЯ СЕГРЕГАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ ЗА ҐЕНДЕРНО-ДОМІНУЮЧИМ ТИПОМ

У статті запропоновано оцінку ґендерної сегрегації на ринку праці України за індексом ґендерно-домінуючого типу безробіття та працевлаштування.

УДК: 631.15:330.59

КОШИМОВА Міра Амірханівна

к.е.н., доцент, Каспійський державний університет технологій та інжинірингу ім. Ш. Єсенова

ФОРМУВАННЯ АВТОПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРА В КАЗАХСТАНІ

У статті розглянуто напрями формування автопромислового кластера в країні. Висвітлена система галузевого підходу, яка заснована на горизонтальних зв’язках, в той час як кластерний підхід передбачає також вертикальні зв’язки. Автором запропоновані заходи державного регулювання несформованого автопромислового кластера та виробництв, які входять у кластер, здатних швидко реагувати на потреби покупців. Виявлено підходи по концентрації кластера в географічному відношенні, при якому близьке розташування сприяє посиленню багатьох переваг у підвищенні продуктивності та інноваціях виробництв. Розглянуто використання логістичних послуг регіонального автопромислового кластера, при яких їх основною функцією є з’єднання процесу виробництва продукції з її реалізацією, зберіганням та первинною промисловою переробкою.

УДК: 336.71

ОНИЩЕНКО Володимир Олександрович

д.е.н., професор, Полтавський національний технічній університет ім. Юрія Кондратюка

ДОВГАЛЬ Юлія Сергіївна

к.е.н., Полтавський національний технічній університет ім. Юрія Кондратюка

ТІТОВИЧ Валерій

Полтавський національний технічній університет ім. Юрія Кондратюка

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті досліджено стан ліквідності комерційних банків в Україні на сучасному етапі їх розвитку. Розглянуто проблеми та специфіку формування ліквідності комерційних банків в Україні та взаємозв’язок між станом банківської ліквідності й станом економіки країни.

УДК: [005.591.452:338.1](477)

ТИЩЕНКО Вікторія Федорівна

к.е.н., доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ЕКОНОМІКУ ЗНАНЬ

У статті викладено авторський погляд щодо оцінювання впливу потенціалу публічно-приватного партнерства на рівень економіки знань. Запропоноване методичне забезпечення базується на позиціюванні регіонів на площині можливостей «РРез-Пппп» та визначенні цільових показників, на основі яких можна приймати управлінські рішення щодо вибору напрямів розвитку економіки знань за допомогою потенціалу ППП. Реалізація запропонованих етапів дослідження дозволить сформувати територіальні зони, що поєднують виробничий, інвестиційно-фінансовий потенціал можливих проектів, реалізованих на засадах публічно-приватного партнерства, а також дозволить виокремити групи регіонів, які вимагають більшої уваги з боку державної влади з метою підвищення рівня економіки знань.