Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 2 (18) • 2015

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 336.717.061

МІЩЕНКО Володимир Іванович

д.е.н., професор, Національний банк України

МІЩЕНКО Світлана Володимирівна

д.е.н., доцент, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОЗИК

Сучасний етап розвитку кредитного ринку України характеризується системними диспропорціями, які негативно впливають на стабільність банківської системи та стримують економічний розвиток. З метою зниження кредитного ризику і вдосконалення роботи банків щодо забезпечення банківських позик у статті охарактеризовано основні проблеми, що стримують кредитування економіки, розроблено та обґрунтовано пропозиції щодо стимулювання кредитного процесу шляхом вдосконалення форм, видів і механізмів управління забезпеченням банківських кредитів, обґрунтовано систему заходів щодо поліпшення кредитного клімату, запровадження більш вимогливих критеріїв кредитування, розроблення ефективних механізмів формування резервів під кредитні ризики з врахуванням якості заставного забезпечення та посилення захисту прав кредиторів і позичальників.

УДК: 336,71:378.08

ХУТОРНА Мирослава Емілівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ГЕЛЕВЕРЯ Владислав Володимирович

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ В БАНКУ

Досліджено економічний зміст категоріального апарату процесу комплаєнсу; розкрито взаємозв’язок операційного, комплаєнс-ризику та ризику репутації банку; обґрунтовано ефективний механізм реалізації комплаєнс-контролю в банку.

УДК: 336.32

ЧЕПЕЛЮК Ганна Миколаївна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ЦИСТАН Ірина Василівна

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

БАНКІВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Розглянуто сучасний стан банківського інвестиційного кредитування сільськогосподарських підприємств в Україні та сформовано пропозиції щодо його вдосконалення з метою розвитку сільського господарства та економіки в цілому.

УДК: 336.7

ЧЕРНОМОР Володимир Олександрович

Університет банківської справи НБУ (м. Київ)

УЧАСТЬ БАНКУ В КАРТКОВИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМАХ: ОЦІНКА ВИТРАТ І ДОХОДІВ

В сучасних умовах карткові платіжні системи займають важливе місце в роздрібному бізнесі українських банків. Але участь в карткових платіжних системах пов’язана зі значними витратами. Тому вибір оптимальної, з точки зору можливостей банку, платіжної системи і стратегії її розвитку залишається важливою передумовою забезпечення прибутковості цього напрямку діяльності. В статті проаналізовані ключові витрати пов’язані з вступом і участю в карткових платіжних системах, а також джерела доходів від участі в карткових платіжних системах. Крім того, в статті наданий приклад розрахунку фінансового результату банку від участі в платіжних системах НСМЕП, Visa і MasterCard.

УДК: 657.6:336.773

БІЛЯЧЕНКО Олена Леонідівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ЗДРЕНИК Василь Степанович

к.е.н., Тернопільський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ

Досліджено діючу систему контролю за діяльністю кредитних спілок в Україні на базі чого виділено складові даної системи та охарактеризовано основні функції, повноваження та методичні прийоми проведення контролю в цілому та контролю доходів зокрема в розрізі зовнішніх та внутрішніх суб’єктів контролю. Досліджено типові порушення, які виникають при обліку доходів кредитних спілок, що дозволило удосконалити методичні підходи до проведення внутрішнього контролю доходів кредитних спілок в частині визначення етапів, джерел доказів та прийомів і способів контролю.

УДК: 336:369

ДРОБОТ Ярослав Вікторович

к.е.н., Дніпропетровський національний університету імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ)

БОРОДЕНКО Аліна Михайлівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ)

ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

В статті обґрунтовується необхідність реформування системи охорони здоров’я України шляхом запровадження обов’язкового медичного страхування, а також визначено можливі варіанти її реформування.

УДК: C40, G11, G17

ХОБАДІ Мохсен

Isfahan University

HOUSHANG Shajari

к.е.н., Isfahan University, Iran

TECHNICAL ANALYSIS STRATEGY AND ABNORMAL RETURNS IN TEHRAN STOCK EXCHANGE (2008-2014)

На сучасному етапі значного прогресу у фінансовій науці одним з найбільш поширених методів, який використовують інвестори, щоб прийняти інвестиційне рішення, є стратегія технічного аналізу, яка використовує знання передумов цін та пов’язані дані для прогнозу майбутніх цін. Загалом відповідно до різних думок існує три різних метода інвестування в акції: фундаментальний аналіз, технічний аналіз та стратегія купівлі й утримання. Це дослідження оцінює рентабельність стратегії технічного аналізу в отриманні аномального прибутку, використовуючи показники RSI (показник відносної сили), MFI (індекс грошового потоку), CCI (індекс товарного каналу), MACD (сходження/розходження змінних середніх), RFI (індекс відносної сили). Тому, оцінено прибутки торгового сигналу, здійсненого завдяки цим чотирьом показникам. У даному дослідженні були зібрані бізнес дані всіх компаній, прийнятих на фондову біржу Тегерану, та в період «між 2007 та 2013 роками» шляхом видалення тих компаній, які не мали суттєвої інформації, випробовування цього дослідження було здійснене на основі відповідних даних 25 компаній, посилаючись на вартість угоди. Результати виявили позитивні прибутки відповідно до технічного аналізу; прибутків показників технічного аналізу є значно вищими, ніж безризикова процентна ставка. Згідно з результатами, RSI, CCI, MACD, MFI мають в послідовності більше прибутків, та всі їх прибутки були вищими, ніж безризикова процентна ставка.

УДК: 657

ДРУГОВ Олексій Олександрович

д.е.н., професор, Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ОСТАП'ЮК Наталія Анатоліївна

д.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

КАМЕНЕЦЬКА Валерія Валеріївна

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ПОЄДНАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Розглянуто роль бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Визначено суть та причини виникнення податкового боргу. Проаналізовано трансформаційні зміни, що відбуваються в системі бухгалтерського обліку в незалежній Україні. Зроблено аналіз прояву створення інтегрованої системи. Теоретичною основою дослідження є системний підхід, який став основою дослідження вимог і характеристик бухгалтерського обліку із урахуванням вимог користувачів. Запропоновано шляхи вдосконалення подальшого впровадження МСФЗ та вдосконалення законодавчої бази. Наведено рекомендації щодо можливості створення інтегрованої бухгалтерської системи в Україні.

УДК: 330.3:332.05:338.1

ВОЗНЮК Микола Андрійович

к.е.н., доцент, Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЙОГО ЕКОНОМІКИ

У статті досліджено суть та необхідність розвитку інноваційного потенціалу регіону. Охарактеризовано структурні складові інноваційного потенціалу регіону: науково-технічний потенціал; маркетингова складова; інноваційна культура. Проведено аналіз показників Львівської області щодо інноваційної активності підприємств; впровадження інновацій; джерел їх фінансування; обсягу реалізації інноваційної продукції; науково-дослідної діяльності; структури науково-дослідних робіт; витрат на фінансування науково-технічної діяльності. Сформовано матрицю SWOT-аналізу інноваційного потенціалу Львівської області у сфері енергозбереження в розрізі його складових.

УДК: 339.92:330.341.1

КРАСНОМОВЕЦЬ Вікторія Анатоліївна

к.е.н., Черкаський інститут банковської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ПРОЩАЛИКІНА Аліна Миколаївна

к.е.н., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСАХ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Виявлена специфіка участі України в міжнародному трансфері технологій, що полягає, з одного боку, в неадекватно низькій частці на світовому ринку технологій а, з іншого, у відсутності цілеспрямованих дій для активізації інноваційної діяльності. Проаналізовані основні показники участі України в міжнародному трансфері технологій. Визначені основні фактори, які перешкоджають посиленню інтеграції вітчизняної економіки у світові ринки технологій. Визначені основні чинники, які перешкоджають посиленню інтеграції вітчизняної економіки у світові ринки технологій. Сформовані пропозиції по інтенсифікації трансферу технологій в Україні, які об’єднані в нормативно-правові, економічні і організаційні групи.

УДК: 338.4

ДОРОВСЬКИЙ Олександр Вікторович

к.е.н., доцент, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків)

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

У статті розглядається проблема оцінки конкурентоспроможності фармацевтичної галузі України. Проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінки та виявлено, що в них відсутній єдиний системний підхід до оцінки конкурентоспроможності галузей економіки. Запропоновано методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності фармацевтичної галузі, в якому загальна оцінка її рівня здійснюється за допомогою інтегрального показника, розрахованого з урахуванням обґрунтованих критичних порогових значень часткових показників. На основі запропонованого підходу здійснено інтегральну оцінку конкурентоспроможності фармацевтичної галузі України, проведено динамічний аналіз складових і часткових показників. За допомогою SW-аналізу визначено проблемні напрями розвитку фармацевтичної галузі країни.