Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 3 (19) • 2015

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 336.77

ЛАПКО Олена Олександрівна

д.е.н., професор, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ "Університет банківської справи"

ЗАПОРОЖЕЦЬ Світлана Володимирівна

к.е.н., Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

КАРЧЕВА Ганна Тимофіївна

д.е.н., доцент, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ "Університет банківської справи"

СУЧАСНІ МЕТОДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ КРЕДИТІВ, НАДАНИХ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

У статті досліджено діючі методичні підходи до реструктуризації кредитів, наданих в іноземній валюті; охарактеризовано фактори, які впливають на особливості впровадження методів реструктуризації в сучасних умовах розвитку ринку банківських послуг; обґрунтовано оптимізаційні критерії реалізації заходів реструктуризації з урахуванням інтересів учасників кредитних відносин.

УДК: 336.771

МІЩЕНКО Володимир Іванович

д.е.н., професор, ДВНЗ "Університет банківської справи"

ВПЛИВ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ НА ЗМІНУ УМОВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

Досліджено особливості стимулювання кредитної діяльності вітчизняних банків в умовах банківської кризи, як складного процесу, що вимагає використання особливих підходів та інструментів. З метою підтримки банківського кредитування в умовах фінансової нестабільності обґрунтовано систему заходів щодо стимулювання кредитного процесу на основі створення сприятливого інвестиційного та кредитного клімату. Визначено необхідність зниження облікової ставки та забезпечення її активного впливу на всю систему процентних ставок грошового ринку, обґрунтовано доцільність забезпечення першочергового рефінансування банків, які кредитують стратегічно важливі державні програми, запропоновано збільшити суму відшкодування вкладникам – фізичним особам і розробити механізми гарантування вкладів юридичних осіб, визначено доцільність використання консорціумного кредитування

ГОБАДІ Мохсен

к.е.н., Ісламський університет Азад, Іран

ШАРІФІ Ельхам

Ісламський університет Азад, Іран

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ЦІНАМИ НА НАФТУ ТА ІНДЕКСАМИ ФОНДОВОЇ БІРЖІ В ІРАНІ

У статті розглянуто динаміку цін на нафту, процентні ставки і ціни на акції в Ірані за період останніх 15 років 1999-2014 рр. Використано інтеграційний тест Йохансена для знаходження довгострокової рівноваги відносин між цін на нафтовому ринку і ринку капіталу в Ірані. Короткострокова динаміка між двома ринками аналізується за допомогою Auto регресії, VAR причинності. Знайдено односпрямовану причинність з ринку капіталу для нафтового ринку. Визначено, що позитивний домінуючий вплив на хвилі ринку капіталу для ринку нафти і залишається статистично значущим до декількох тижнів, в той же час спостерігається протилежна тенденція процентної ставки. Ці результати мають ширші наслідки для ринкової інтеграції, політики та аналітики в цілому. Так як ці ринки інтегровані, а не сегментовані, з точки зору інвестицій, зниження ризиків не може бути досягнуто в довгостроковій перспективі шляхом проведення активів з цих ринків в той же портфель. Тим не менш, можливості диверсифікації не виключено і в короткостроковій перспективі.

УДК: 339.74

ГОРДЄЄВА Дар’я Валеріївна

Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університету банківської справи»

АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ АКТИВІВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У даній статті проаналізовані зовнішні активи реального сектору економіки (підприємств та домогосподарств). Аналіз статистики міжнародної інвестиційної позиції показав, що основними активами даного сектору є валюта та депозити, вагому частину серед яких складає готівкова валюта поза банками, а також торгові кредити. Проаналізовані потоки готівкової валюти поза банками та такі джерела її формування як сальдо купівлі-продажу валюти населенням та грошові перекази з-за кордону. Збільшення відтоку валюти поза банки супроводжується попитом на валюту з боку реального сектору не тільки у кризові періоди, а й під час проведення виборів, що свідчить про недовіру до національної валюти. Також проаналізовані обсяги «втечі капіталу» на основі аналізу статей платіжного балансу

УДК: 368.013

ТКАЧЕНКО Наталія Володимирівна

д.е.н., професор , Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ВОДОЛАЗСЬКА Оксана Анатоліївна

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

У статті розглядаються наукові підходи до визначення сутності поняття «страховий портфель», здійснено критичний аналіз даної дефініції з огляду на різновекторність її трактування, а саме з кількісної позиції в частині укладених договорів страхування, з якісної – із врахуванням сукупності страхових ризиків, що приймаються на страхування та зважаючи на функціональне призначення. На цій підставі сформоване авторське трактування поняття «страховий портфель». Обґрунтовано взаємозв’язок андеррайтингової політики із сформованими типами страхових портфелів. Уточнено та доповнено ознаки класифікації страхових портфелів.

УДК: 336.76:338.5

ШЕВЧУК Олександра Остапівна

к.е.н., доцент, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університету банківської справи»

ДРОБІНКО Роман Русланович

Інститут банківських технологій та бізнесу

ЦІНОВІ БУЛЬБАШКИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ: ОЗНАКИ УТВОРЕННЯ ТА АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ

У статті досліджено ознаки (індикатори) розвитку цінових бульбашок, розкрито загальні передумови, які сприяють утворенню цінової бульбашки; проведено емпіричні дослідження з використанням історичних даних для з’ясування ознак зміни тренду ціни активів на фінансовому ринку; запропоновано статистичні методи та алгоритм виявлення існуючих цінових бульбашок на фондових ринках. Науково-методичні підходи до аналізу бульбашок, запропоновані в статті, дають змогу аналізувати поточну ринкову ситуацію, з певним ступенем імовірності визначати наявність бульбашок на ринку для прийняття інвестиційних рішень.

УДК: 338.2

ТКАЛЕНКО Наталія Валеріївна

д.е.н., доцент, Чернігівський національний технологічний університет

МИХАЙЛОВСЬКА Олена Володимирівна

д.е.н., доцент, Чернігівський національний технологічний університет

КОВАЛЬ Роман Юрієвич

Чернігівський національний технологічний університет

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В АВТОДОРОЖНЬОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті досліджено погляди науковців стосовно поняття «принцип», охарактеризовані основні принципи побудови логістичної інформаційної системи та запропоновано власний погляд щодо визначення поняття «Логістична інформаційна система». Розглянуті особливості логістичної інформаційної системи підприємства автодорожнього будівництва та принципи відповідності інформації логістичній інформаційній системі. Обґрунтовано доцільність впровадження логістичної інформаційної системи на Дочірньому підприємстві «Чернігівський облавтодор» Публічного Акціонерного Товариства «Державної Акціонерної Компанії «Автомобільні Дороги України»

УДК: 330.341.2.533

МАТВІЙЧУК Олена Вікторівна

к.е.н., доцент, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОКРАЩЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Статус України як малозабезпеченої у водоресурсному плані країни актуалізує проблему належного забезпечення потреб населення та галузей національної економіки водними ресурсами. Вирішення вказаної проблеми передбачає покращення регіональної екологічної політики, практичним засобом якої є еколого-економічного оцінювання водокористування. В роботі розкрито зміст та етапи екологічного оцінювання водних ресурсів, що полягає у виконанні розрахунків рівнів екологічної безпечності водокористування та екологічної обґрунтованості водокористування. Досліджено створення науково-теоретичної основи планування екологічно вмотивованої економічної діяльності (зокрема, водокористування), що дає можливість встановлення рівня екологічності проекту, з’ясування припустимого негативного впливу на навколишнє середовище, враховуючи, що сталий розвиток водогосподарського комплексу країни вимагає оптимізації водоспоживання Ключові слова: водні ресурси, екологічне водокористування, екологічно вмотивована діяльність, водокористування, оптимізація водоспоживання, рівень екологічності проекту.