Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 2 (2) • 2011

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 346:368

ДАРАГАН Вікторія Петрівна

к.юр.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИЗИКІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ НА РИНКАХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Сучасний етап розвитку страхування в світі характеризується якісно новою сторінкою розвитку суспільства на інформаційній основі. Україна як держава, що взяла напрямок на інтеграцію у світове товариство, не може залишатися осторонь цих процесів. Зміни торкаються всіх сфер економічного життя, включно з ринками фінансових послуг. Виникають нові види фінансових послуг, нові страхові чинники на покриття ризиків, з ними пов’язаних. Перехід від моністичного державного страхування до страхування, заснованого на рівності форм власності, ставить інші завдання перед органами державного регулювання. Перш за все, це завдання захисту інтересів громадян та підприємців.

УДК: 336.761

КРИНИЦЯ Сергій Олександрович

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ЄРОФЕЄВА Тетяна Анатоліївна

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Досліджено тенденції функціонування інститутів спільного інвестування в Україні, окреслено основні проблеми та перспективи розвитку ІСІ, рекомендовано заходи щодо підвищення ефективності їх діяльності.

УДК: 657 (075.8)

СВІЧИНСЬКИЙ Микола Миколайович

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ДМИТРЕНКО Марія Йосипівна

к.філос.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ЛАВРОВА Олена Олексіївна

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

В статті досліджено й проаналізовано страховий ринок України у розрізі організаційно-правових форм страхових компаній та розвиток їх структур. Обґрунтовано вибір перспективних організаційно-правових форм діяльності страховиків. Запропоновано шляхи підтримки динамічного розвитку страхових компаній у сучасних економічних умовах.

УДК: 336.02

ПЕЧОНИК Ольга Іванівна

к.е.н., доцент, Курганська філія Інституту економіки Уральського відділення Російської Академії Наук

ПЕРЕДУМОВИ І ЗМІНА МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ

У статті робиться висновок про те, що в рамках ортодоксальної монетаристської концепції, неможливо вирішити завдання ефективного розвитку фінансової системи і запобігання фінансової кризи. У зв'язку з цим пропонується перейти до системної і гнучкої грошової політики, орієнтованої на зростання виробництва, інвестицій і добробуту населення, нормалізації грошового обігу та подолання накопичених у грошовій системі диспропорцій. Особливу увагу приділено необхідності зміцнення національної валюти, підвищення рівня довіри до фінансово-кредитних відносин і інструментів, а також переорієнтації грошової політики і її оснащення інструментами, що зв'язують грошову пропозицію зі зростанням виробництва та інвестицій.

УДК: 338.32

МИХАЙЛЮТА Сергій Леонтійович

к.т.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

БИКОВ Валентин Іванович

д.т.н., професор, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

МИХАЙЛЮТА Геннадій Сергійович

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ З ОСНАЩЕННЯ ПРАЦЮЮЧИХ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ СУЧАСНОЮ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЮ ТЕХНІКОЮ

Проведений короткий загальний аналіз ідеї інвестиційно-інноваційного проекту з оснащення працюючих виробничих підприємств сучасною перетворювальною технікою, зокрема регульованим електроприводом, а також фінансовий прогноз результатів реалізації проекту в Черкаській області.

УДК: 657.1

БІЛОКІНЬ Ганна Миколаївна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

В статті наголошується на важливості аналітичних процедур та перспективного аналізу якості кредитного портфеля кредитної установи.

УДК: 336.67:657.1

ЛЮТОВА Ганна Михайлівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ЛОМОВАЦЬКА Катерина Володимирівна

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ У ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

У статті розкрито особливості відображення на рахунках обліку інформації про витрати кредитних спілок і внесено пропозиції щодо його вдосконалення. Розглянуто методику узагальнення витрат у фінансовій та спеціальній звітності кредитних спілок та висвітлено проблеми, пов’язані із цим процесом.