Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 4 (20) • 2015

»Журнал у форматі .PDF

РЕНКАС Юрій

к.е.н., доцент, Краківський економічний університет

ЛЕЙБОРИЗМ ЯК ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВАЛЮТНИХ СОЮЗІВ

Стабільність показника продуктивності праці робить його доброю підставою для визначення досягнутого країною економічного рівня. Метою статті є презентація способів застосування показника продуктивності праці Q у вирішенні важливих економічних питань. Він може використовуватися для побудови рейтингів продуктивності праці різних країн, а також для моніторингу їх розвитку. Стаття фокусується на визначенні показника продуктивності праці Q для економіки України та його порівнянні в різних країнах. В Україні показник продуктивності праці Q знижується протягом останніх кількох років. Це означає, що з кожним роком на 1 гривню виплачуваних заробітних плат припадає менший обсяг реального ВВП. Це дуже негативна тенденція, яка вказує на необхідність вжиття термінових заходів, спрямованих на зміну економічної політики країни. У статті також пропонується оригінальне вирішення проблеми створення валютних союзів.

УДК: 336.71

ДРУГОВ Олексій Олександрович

д.е.н., професор, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ПРИЙМА Оксана Володимирівна

магістрант, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті розглядається сучасний стан в банківській системі України, аналізуються заходи Національного банку України з реструктуризації банківської системи, розглянуто світовий досвід та напрями подальшої реструктуризації.

УДК: 336

НАГАЙЧУК Неля Григорівна

к.е.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ТКАЧЕНКО Ірина Валеріївна

к.філол.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ФІНАНСОВІ КОНГЛОМЕРАТИ: ОЗНАКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

В статті розглянуто економічну природу фінансових конгломератів. Виявлено риси, що дозволяють ідентифікувати фінансовий конгломерат як організаційну форму інтегрованого фінансового посередника. Визначено організаційно-правові форми в яких можуть функціонувати фінансові конгломерати в Україні. Виявлено, що фінансові конгломерати виступають новим джерелом загрози стабільності національних фінансових систем, що вимагає впровадження системи пруденційного нагляду і створення мегарегулятора.

ХУТОРНА Мирослава Емілівна

к.е.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

БАРТОШ Ольга Михайлівна

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ТАРГЕТУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

У статті досліджено основні чинники ефективного впровадження механізму інфляційного таргетування в Україні. Обґрунтовано заходи, прийняття яких є обов’язковими для уможливлення ефективної реалізації інфляційного таргетування в Україні.

УДК: 657.1

ГРИГОРЕВСЬКА Олена Олександрівна

к.е.н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну

ХМАРА Юлія Віталіївна

Київський національний університет технологій та дизайну

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Проведено порівняння таких понять як “основні фонди”, “основні засоби” та “основний капітал”, в результаті якого можна зробити висновок, що “основні фонди” та “основний капітал” є винятково економічними категоріями, тому їх застосування для цілей бухгалтерського обліку є недоцільним та сприяє виникненню плутанини. Запропоновано під основними засобами розуміти матеріальні активи, які використовуються суб’єктом господарювання для здійснення своєї діяльності та її забезпечення протягом тривалого періоду та переносить свою вартість частинами на створену продукцію. В той же час надходження основних засобів – це фактичне збільшення основних засобів в результаті певних подій в наслідок яких об’єкт був зарахований на баланс підприємства. Розглянуто принципи, котрими слід керуватись під час надходження основних засобів та визначенні первісної вартості основних засобів в залежності від способу їх надходження.

УДК: 336.6

ЛЮТОВА Ганна Михайлівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

МЕЛЬНИК Микола Сергійович

Черкаський навчально-науковоий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ДОХОДІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ, ЇХ ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Розкрито сутність доходів кредитної спілки та особливості його відображення у фінансовій звітності; надано пропозиції щодо вдосконалення процесу відображення доходів кредитної спілки у фінансовій звітності.

УДК: 657

ШИМЧИК-МАДЕЙ Катерина

к.е.н., доцент, Краківський Економічний Університет

МАДЕЙ Ян

к.е.н., доцент, Краківський Економічний Університет

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І КОНТРОЛЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Кожне підприємство має систему бухгалтерського обліку. Її правильне функціонування є як формальною вимогою законодавства, так і необхідною умовою ефективної господарської діяльності. Однак часто тяжко отримати відповідь на питання чи правильно функціонує система бухгалтерського обліку без проведення відповідного внутрішнього контролю. Існуючі загальні процедури контролю, що стосуються інформаційних систем, не завжди можуть застосовуватися в інформаційній системі бухгалтерського обліку. Дана стаття є пропозицією поділу процедур контролю в інформаційній системі бухгалтерського обліку на загальний контроль і контроль додатків.

УДК: 338.24

БОБРОВСЬКА Надія Володимирівна

к.е.н., Миколаївський національно аграрний університет

ГРИЦЕВСЬКА Олена Анатоліївна

Миколаївський національно аграрний університет

СУХОРУКОВА Вікторія Володимирівна

Миколаївський національно аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті розглянуто теоретичні аспекти сутності процесу формування фінансових результатів діяльності. Визначено роль і особливості процесу формування фінансових результатів Жовтневого району Миколаївської області. Розраховано прибуток (збиток) та рентабельність виробництва і продажу сільськогосподарських підприємств Жовтневого району. Обґрунтовано структурно-логічну схему отримання прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції підприємствами та надано пропозиції щодо напрямів нарощування фінансових результатів діяльності.

УДК: 658.152.153:631.11

ВДОВЕНКО Лариса Олександрівна

д.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

ЧЕРНЕНКО Дмитро Сергійович

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ)

КЕЛЬМАН Олександр Валерійович

Вінницький національний аграрний університет

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

У статті розглянуто теоретичні підходи до трактування економічної сутності категорії «капітал». Визначено, що капітал не лише забезпечує виробничий процес, а є віддзеркаленням ефективності підприємницької діяльності суб’єктів аграрної сфери економіки, невід’ємною частиною здійснення виробничого циклу, його визначальним чинником та рушієм розширеного відтворення, що обумовлює необхідність ефективного управління його структурою з метою реалізації стратегії фінансової політики сільськогосподарських підприємств. Багатоаспектність поняття «капітал», розмаїття його характеристик, що аналізуються в літературних джерелах, значно розширюють уявлення про сутність капіталу та підвищують його роль в забезпеченні безперервного процесу виробництва, в тому числі в аграрній сфері економіки.

УДК: 330.101.5

ГОРДУНОВСЬКИЙ Олег Миколайович

д.і.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ

Розглянуто теоретичні підходи до визначення суті та ролі економічної свободи у ринковій економіці. Досліджено критерії і показники реалізації економічних свобод. Визначено та охарактеризовано внутрішні та зовнішні форми прояву економічної свободи. Проаналізовані фактори, що впливають на зміни у поглядах на роль та межі економічної свободи під впливом трансформації ринкових відносин. Розглянуто міжнародні підходи до оцінки економічної свободи національних економік. Досліджено особливості прояву економічної свободи в Україні з урахуванням впливу невизначеності ринкового середовища і високих трансакційних витрат.

УДК: 336.338

ТРЕТЯК Наталія Миколаївна

к.е.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

НАГАЙЧУК Неля Григорівна

к.е.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто структуру джерел фінансування інноваційної діяльності у контексті традиційних та нетрадиційних джерел, запропоновано вжиток альтернативних джерел фінансування для формування їх оптимальної структури.