Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 2 (22) • 2016

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 658.0 (477)

ГОРДУНОВСЬКИЙ Олег Миколайович

д.і.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Доведено, що процес дерегуляції економічних відносин, що забезпечить економічну свободу суб’єктів господарювання у поєднанні з адекватною системою підтримки сприятиме збільшенню економічної ефективності економіки та зниженню її тіньового сектора. Дерегуляція повинна бути направлена на створення умов для залучення наявних у регіонах ресурсів для розширення сфер і ефективності господарської діяльності та зростання інвестицій, що надасть додатковий імпульс регіональним народногосподарським комплексам. На основі аналізу різних рейтингів та їх складових досліджені сучасний стан та особливості дерегуляції у вітчизняній економіці. Проаналізовано вплив проведеної в останні роки політики з дерегуляції економіки на рівень економічної ефективності. Розглянуто різні форми адаптації економічних суб’єктів до заходів з дерегулювання. Сформульовано ряд рекомендацій щодо продовження політики дерегуляції економіки України.

УДК: 336.77.067

МІЩЕНКО Світлана Володимирівна

д.е.н., доцент, Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

МІЩЕНКО Володимир Іванович

д.е.н., професор, Національний банк України

НАУМЕНКОВА Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КРЕДИТУВАННЯ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

У статті досліджено основні тенденції та особливості моніторингу та управління ризиками іпотечного житлового кредитування в Україні в умовах фінансової нестабільності, обґрунтовано методи та механізми зниження рівня ризику в діяльності комерційних і центральних банків, розроблено рекомендації щодо вдосконалення методологічних засад і принципів використання в банках систем ризик-менеджменту з метою зниження рівня ризиків іпотечного кредитування, а також запропоновано заходи щодо вдосконалення банківського нагляду.

УДК: 339.138

СЕЛЕЗНЬОВА Ольга Олександрівна

к.е.н., Одеська державна академія будівництва та архітектури

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті висвітлено особливості національного та зарубіжного досвіду управління виробничо-господарською діяльністю будівельних підприємств. Розкрито характерні риси виробничого процесу та менеджменту у будівництві, такі як: локальна закріпленість та нерухомість продукції, тривалість виробничого циклу, різноманітність та територіальна відокремленість будівельних об’єктів, існування та вплив дестабілізуючих факторів виробничо-господарської діяльності. Наведено етапи розвитку рушійних сил будівельної галузі в Україні та розвиток організаційних структур – від лінійної до матричної. Розкрито ключові елементи та принципи системи управління будівельними суб’єктами господарювання розвинутих країн: наявність висококваліфікованих кадрів, спеціалізація будівельних фірм, законодавчі гарантії та можливості для взаємодії різних структурних підрозділів й управлінь, вдале поєднання управлінських принципів децентралізації і централізації. Обґрунтовано пропозицію з аналізу та адаптації найефективніших принципів та підходів управління виробничо-господарською діяльністю будівельних підприємств розвинутих країн до національних умов функціонування суб’єктів господарювання.

УДК: 657.286.3:336.74

СЕМЕНЕЦЬ Анна Павлівна

Житомирський державний технологічний університету

СУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Розглянуто підходи до трактування сутності електронних грошей, особливості їх функціонування та облікового відображення в Україні. Виділено основні подібні та відмінні риси між поняттями “гроші”, “електронні гроші” та “безготівковий переказ грошей”. Виходячи з результатів дослідження теоретично обґрунтовано, що поняття “гроші” є більш ширшим порівняно з поняттями “електронні гроші”. Підкреслено неможливість їх ототожнення. Визначено, що поняття “електронні гроші” слід розглядати не лише з економічної, а й юридичної та технічної точок зору. На основі систематизації публікацій з питань функціонування електронних грошей, виявлено основні проблемні питання теоретичного та практичного характеру, які виникають у бухгалтерському обліку та господарському контролі під час відображення операцій з наявності та руху електронних грошей, що спрятиме розробці комплексного обліково-інформаційного забезпечення функціонування електронних грошей в Україні та їх використання суб’єктами господарювання у бізнес-процесах.