Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 3 (23) • 2016

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 336.2

ПОЛТОРАК Анастасія Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент, Миколаївський національний аграрний університет

ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Представлено економічну сутність дефініції «податкове регулювання розвитку інтелектуального капіталу». Розглянуто інструменти податкової політики, за рахунок яких можливо здійснювати податкове регулювання розвитку інтелектуального капіталу на рівні держави. Проаналізовано вплив ефективного використання механізму фінансового регулювання розвитку інтелектуального капіталу у сфері оподаткування на величину корисного економічного, інноваційного, соціального та екологічного ефектів. Узагальнено перелік індикаторів ефективності застосування механізму фінансового регулювання у сфері оподаткування.

УДК: 658

ПРОКОПЕНКО Наталія Семенівна

д.е.н., професор, ПВНЗ «Європейський університет»

ПРОКОПЕНКО Крістіна Ігорівна

ПВНЗ «Європейський університет»

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

В статті розглянуто критерій оптимального інвестиційного портфеля, який представлено, як такий портфель, що забезпечує найбільшу доходність на одиницю ризику, тобто при заданій (очікуваній) доходності оптимального портфеля йому відповідає найменший ризик. В якості міри ризику запропоновано використовувати стандартне відхилення величини дохідності: чим більше значення даного показника, тим більш ризикованим буде портфель. Обгрунтовано, що оперативне управління інвестиційною діяльністю слід досліджувати в двох аспектах: оперативне управління реальними інвестиціями (управління реалізацією реальних інвестиційних проектів); оперативне управління портфелем фінансових інвестицій. Аргументовано, що під оперативним управлінням портфелем фінансових інвестицій розуміють обґрунтування і реалізацію управлінських рішень, які забезпечують дотримання цільового інвестиційного напряму фінансового портфеля згідно з параметрами дохідності, ліквідності та ризику. Доведено, що окремим елементом підсистеми управління залученням інвестиційних ресурсів слід виділити діяльність із залучення фінансових інвестицій. При цьому важливе місце займає вибір інструментів мобілізації ресурсів. Окреслено, що невеликі за розміром підприємства можуть залучати інвестиційні ресурси лише в короткостроковому періоді шляхом випуску векселів, тоді як, наприклад, середні підприємства можуть використовувати в якості інструментів залучення інвестицій також облігації (для середньострокових інвестицій) та акції (для середньострокового та короткострокового інвестування).