Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 4 (24) • 2016

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 338.314.017:658.310.7

БУРКОВА Людмила Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ШУРА Наталя Олександрівна

к.е.н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет» Кривиі Ріг

ЖУКОВА Олена Вілоріївна

ДВНЗ «Криворізький національний університет» Кривиі Ріг

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті розглянуто особ­ливості діяльності гірничо­збагачувальних комбінатів у системі корпоративного управ­ління. На цій основі сформовано уявлення про можливість ефективної реалізації принципів і методів корпоративного управління на гірничо­збагачувальних комбінатах. Сформовано основні шляхи покращення си­стеми ефективності діяльності гірничо­збагачувальних підприємств корпоративного типу.

УДК: 331.108

МАКЛАКОВ Сергій Миколайович

здобувач, Центральноукраїнського національного технічного університету

ДУДКО Сергій

Центральноукраїнського національного технічного університету

САЛО Анастасія

аспірант, Центральноукраїнського національного технічного університету

ІНВЕСТУВАННЯ У БЕЗПЕРЕРВНИЙ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності інвестування у безперервний освітньо-професійний розвиток населення України як передумови підвищення конкурентоспроможності економіки. Обґрунтовано сутність освітньо-професійного розвитку, мотивації освітньо-професійного розвитку. Визначено тенденції освітньо-професійного розвитку населення. Запропоновано напрями вдосконалення мотиваційного механізму освітньо-професійного розвитку, що ґрунтується на корпоративному соціальному інвестуванні.