Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 1 (25) • 2017

»Журнал у форматі .PDF

УДК: УДК 336.71

БАРИЛЮК Марія-Мар'яна Романівна

"ДВНЗ" Університет банківської справи

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

У статі визначено, що на процес забезпечення фінансової безпеки банку впливає ситуація в міжнародному, національному та внутрішньому середовищі функціонування банку. Чинники впливу на фінансову безпеку банку, генеровані міжнародним середовищем та національним середовищем функціонування банку доцільно розглядати через призму економіко-соціальних, політико-правових а технологічних факторів впливу на фінансову безпеку банку. Внутрішніми факторами впливу на процес забезпечення фінансової безпеки визначено сукупність чинників, які генеруються самим комерційним банком та безпосередньо залежать від його діяльності. Внутрішніми чинниками впливу на фінансову безпеку банку є: фінансово-економічні, комерційні, інформаційно-технологічні, організаційно-кадрові. Визначено, що чинники генеровані міжнародним, національним та внутрішнім середовищем функціонування банку створюють як можливості для забезпечення фінансової безпеки, так і ризики, загрози фінансовіий безпеці банку.

УДК: 336.22

БУРКОВА Людмила Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

КОВАЛЕНКО Ірина Володимирівна

ДВНЗ «Криворізький національниуніверситет»

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ

Головною метою впровадження системи електронного адміністрування ПДВ є запобігання зловживанням шляхом незаконного отримання відшкодування ПДВ із бюджету, зниження ризиків формування фіктивного кредиту, унеможливлення отримання неправомірного відшкодування ПДВ з бюджету, скорочення обсягів тіньової економіки в країні та витрат держави на адміністрування ПДВ. Уряд намагається створити досконалий механізм регулювання обліку та реєстрації операцій з ПДВ. У статті розглянуто переваги та недоліки запровадження електронного обліку та адміністрування ПДВ, наведено пропозиції щодо його покращення, а також освітлено нововведення у системі електронного адміністрування ПДВ відповідно до змін, передбачених на 2017 р.

УДК: 65.012.32:001.895

КУХЛЕНКО Олег Васильович

д.е.н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну

ГОНЧАРОВА Ганна Миколаївна

Київський національний університет технологій та дизайну

КИРИЛКО Наталія Миколаївна

Київський національний університет технологій та дизайну

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В МУНІЦИПАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

У статті проведено теоретичне дослідження сутності та характерних ознак управління змінами, що виникають в результаті розвитку муніципальної діяльності. Розглянуто модель успішного управління організаційними змінами та розподіл повноважень управління змінами. Запропоновано рекомендації щодо розв’язання проблем управління змінами в муніципальній діяльності.

УДК: 336.71:658.713(477)

ЛЕВЧЕНКО Олександр Анатолійович

"ДВНЗ" Університет банківської справи

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ВІДНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті досліджено наукові підходи та окреслено понятійний апарат теорії і практики лізингу, визначено сутність лізингових операцій та особливості механізмів їх реалізації. На підставі аналізу особливостей правового забезпечення лізингу в різних країнах, структуровано множину визначень поняття «лізинг», проведено кластеризацію законодавчих документів у сфері лізингу. Зокрема, видокремлено чотири кластери, які регламентують: статус суб’єктів лізингу; відносини між суб’єктами лізингу; відносини суб’єктів лізингу та органів державної влади; відносини суб’єктів лізингу з фінансовими установами, інформаційними агентствами. Узагальнено види і форми лізингових платежів. Охарактеризовано етапи здійснення лізингових операцій за організаційно-управлінським і фінансово-економічним підходами. Подальші дослідження полягатимуть у вирішенні проблемних питань побудови фінансово-кредитного механізму та управління ризиками лізингових операцій.

УДК: 657

ЛЮТОВА Ганна Михайлівна

к.е.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

БОНДАР Анастасія Миколаївна

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

В статті розглянуто економіко-облікову інтерпретацію «готової продукції» вітчизняними та іноземними науковцями, особливості обліку готової продукції. Визначені напрями удосконалення оцінки готової продукції на підприємстві.

УДК: 657.37

МАКАРЕНКО Інна Олександрівна

Сумський державний університет

ІНТЕГРАЦІЯ СУЧАСНИХ ВИДІВ ТА КОНЦЕПЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Розмежування сучасних видів та концепцій бухгалтерського обліку дозволила виявити їх роль у формуванні парадигми обліку, звітності й аудиту сталого розвитку. Екологічний, соціальний, фінансовий та управлінський види обліку, які відповідають певним капіталам та видам вартості за актуарним підходом виступають ядром парадигми. Динамічний, електроннийй, мережевий, фрактальний, ситуаційно-матричний, інтегрований, креативний та стратегічний обліки створюють її обліково-аналітичне забезпечення за стадіями облікового циклу. Підкреслюючи цілісність системи бухгалтерського обліку компанії доведено необхідність інтеграції цих видів та концепцій обліку сталого розвитку на основі мультистейкхолдерського підхіду, концепції капіталів та доданої вартості.

УДК: 364.05

ФІЛІМОНОВА Олена Борисівна

к.е.н., доцент, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ШИНКАРЮК Аліна Олександрівна

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

Дослідження окреслює проблему обмеженості та недостатності фінансування соціальних проектів для людей з особливими потребами. Охарактеризовано джерела та інструменти фінансування соціальних проектів в Польщі та здійснено аналіз кількості джерел та частоти їх застосування, механізмів їх використання; досліджено структуру фінансування зазначених проектів. Здійснено порівняння джерел фінансування соціальних проектів в Україні та Польщі. Надано рекомендації імплементувати польський досвід фінансування соціальних проектів для людей з особливими потребам.

УДК: 005.591.4:005.21

ВИШНЕВСЬКА Катерина Володимирівна

аспірант, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

МОДЕЛІ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА У ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті актуалізовані пост­індустріальні умови діяльності підприємства як основи формування стратегічного контек­сту, що визначає специфіку сучасної теорії адаптації. Обґрунтований взаємозв’язок рівнів складності ситуацій навколишнього середовища (прості, неординарні, складні, хаос) та рівнів стратегічного процесу (ситуативні стратегічні рішення, стратегічне плануван­ня, стратегічне мислення). На основі цього сформовані моделі ситуативної, стратегічної та сценарної адаптації як основи для прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень. Визначена змістовна специфіка про­понованих моделей адаптації за сукупністю параметрів.