Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 3 (27) • 2017

»Журнал у форматі .PDF

УДК: УДК 330.322

VASILIAUSKAITĖ Asta

Університет Миколи Ромеріса, Литва

ЛЕВЧЕНКО Ярослава

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ ІНФОРМАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ПРИВАБЛИВІСТЬ

У цій статті розглядається досить нова концепція інвестиційної привабливості (ІП). Виявлено прогалини в підходах іноземних та українських вчених до цієї концепції та методів її оцінки. Для підвищення якості управління інвестиційною діяльністю компанії пропонується запровадити механізм інформаційної підтримки. Такий механізм дозволяє керувати ІП та включає в себе вибір показників, які дозволяють об’єктивно характеризувати рівень привабливості відповідних підприємств. Оскільки механізм інформаційної підтримки системи управління ІП характеризується високим рівнем невизначеності, необхідною інформацією, некомплектністю та, відповідно, відсутністю якісної діагностики наявних даних, система підтримки прийняття рішень (СППР) для управління ІП повинна бути достатньо багатою на вміст і доступною для прийняття рішень особою, яка приймає рішення (ОПР).

УДК: 330:004:[330.5+339.9]

КАРЧЕВА Ганна Тимофіївна

д.е.н., доцент, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ "Університет банківської справи"

ОГОРОДНЯ Дар’я Віталіївна

Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

ОПЕНЬКО Владислав Анатолійович

Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена дослідженню розвитку цифрової економіки та її впливу на національну та міжнародну економіки. Розкрито фактичний та потенційний вплив впровадження цифрових технологій на працюючих та споживачів. Проаналізовано рівень цифровізаціїУкраїни та країн Європейського Союзу, виділено ТОП-10 країн ЄС з найвищим рівнем технологічного розвитку. Визначено шляхи подолання «цифрового розриву» для України.

УДК: 336.4:657.421.3:33

ЧЕРКАШИНА Тетяна Сергіївна

к.е.н., доцент, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

ОЦІНЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Дослідженням встановлено, що в сучасній науці існують три основні групи методів визначення вартості інтелектуального капіталу національної економіки: методи прямого вимірювання (або витратні методи), методи ринкової капіталізації та методи нефінансової оцінки. Доведено, що найбільш доцільними для оцінювання вартості інтелектуального капіталу національної економіки в умовах структурно-інноваційних трансформацій є витратні методи, сутність яких полягає у тому, що вартість інтелектуального капіталу національної економіки розраховується як сума витрат основних макроекономічних суб’єктів (держави, підприємств, домогосподарств, зовнішньоекономічного сектора) на його формування, накопичення, використання і розвиток. Розраховано вартість інтелектуального капіталу національної економіки України у 2010-2016 рр. і на цій основі побудовано економетричну модель апроксимілюючої функції зростання вартості інтелектуального капіталу України, яка статистично підтвердила і поглибила гіпотезу автора про наявність тенденції (тренду) його збільшення.

УДК: 330.341.1

ЧЕРНЯВСЬКА Любов Валентинівна

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена аналізу ефективності правового регулювання інноваційної діяльності. На основі статистичного аналізу показників інноваційної діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств автором зроблено висновок про розбалансованість правових засобів державного регулювання інноваційної діяльності підприємств, невідповідність форм та обсягів державної фінансової підтримки інноваційних проектів, а також надмірну бюрократичність процедур державної реєстрації інноваційних проектів, а також про необхідність розробки несуперечливого та науково обґрунтованого механізму правового регулювання інноваційної діяльності в Україні, який би сприяв більш широкому залученню приватних інвестицій та державних фінансових ресурсів у сферу інновацій.