Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 4 (28) • 2017

»Журнал у форматі .PDF

УДК: УДК: 352.07

БУРКОВА Людмила Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

СЕМЕНЯКА Тетяна Володимирівна

магістрант, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Здійснюючи управління персоналом в органах місцевого самоврядування працівники кадрових служб керуються низкою нормативно-правових документів як загального характеру, так і тих, що стосуються виключно служби в органах місцевого самоврядування. Дослідження сучасного стану нормативно-правового регулювання управління кадрами в органах місцевого самоврядування дало змогу виявити недоліки, які існують в ньому. Зокрема, це значна кількість нормативних документів, яка все одно в повній мірі не регламентує усі особливості роботи в органах місцевого самоврядування.

УДК: УДК 338.433.4

ОНИЩЕНКО Оксана Володимирівна

к.е.н., доцент, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

БЕЙГУЛ Тетяна Олександрівна

магістрант, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТОРГІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено теоретичні питання торговельної діяльності підприємств в Україні. Вивчено законодавчі та нормативні акти, які діють на території України, проаналізовано праці зарубіжних та вітчизняних науковців, щодо теоретичних та облікових аспектів торговельної діяльності. Досліджено суть та необхідність товарних запасів на підприємствах України. Виокремлено розмежування оптової та роздрібної торгівлі, їх спільних та відмінних рис. Проведено аналіз обліку товарів, витрат та отриманого доходу від їх реалізації. Надані рекомендації щодо удосконалення ведення обліку реалізації товарів на підприємстві.

УДК: УДК 336.71

ПРОХОРЕНКО Валерій Петрович

аспірант, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

КНЯЗЬ Святослав Володимирович

доктор економічних наук, професор, Національний університет «Львівська політехніка»

ЯВОРСЬКА Надія Петрівна

к.е.н., доцент, Національний університет «Львівська політехніка»

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

У статті на основі аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників узагальнено підходи різних вчених до сутності поняття «фінансовий сектор». Проаналізовано загальносистемні характеристики фінансового сектору та виокремлено його основні функції. Детально розглянуто етапи стратегічного планування розвитку фінансового сектору. Доведено, що система цілей стратегії розвитку фінансового сектору повинна складатись із таких елементів: стратегічне бачення; стратегічні цілі та оперативні цілі. Запропоновано авторський підхід до формування стратегії розвитку фінансового сектора, що базується на проведенні оцінювання ефективності стратегії. Побудовано модель стратегічного планування розвитку фінансового сектору.

УДК: УДК 336.71:336.63

СЛОВАРОВ Андрій Валерійович

аспірант, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

СКЛАДОВІ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

У статті обґрунтовано теоретичні аспекти визначення складових боргової безпеки банківського сектору національної економіки. Розглянуто необхідність виокремлення при характеристиці сутності боргової безпеки банківського сектору безпеки: боргових зобов’язань банківського сектору; прямих запозичень комерційних банків на внутрішньому і зовнішніх ринках; випущених банками боргових цінних паперів на внутрішньому і зовнішньому ринках; боргових зобов’язань економічних агентів банкам; обслуговування і погашення придбаних банківським сектором державних цінних паперів; повернення наданих банківським сектором кредитів клієнтам і контрагентам та факторингу; банківських гарантій. Визначено взаємозв’язок між борговою безпекою та іншими складовими фінансової безпеки банківського сектору. З’ясовано місце боргової безпеки банківського сектору національної економіки в безпеці боргового простору країни.

УДК: УДК 352.075.26: 338.22.021.4

ШУРА Наталя Олександрівна

к.е.н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет» Кривиі Ріг

СМІРНОВ Олексій Володимирович

магістрант, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

У статті розглянуто особливості комунікаційної діяльності місцевих державних адміністрацій та ефективності прийняття ними публічних рішень в умовах Криворізької міської ради. На цій основі сформовано уявлення про можливість ефективної реалізації управлінських публічних рішень місцевими адміністраціями. Визначено ефективність діяльності місцевої адміністрації на основі основних економічних показників розвитку міста. Сформовано основні шляхи покращення системи комунікації органів місцевої публічної адміністрації.