Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 1 (29) • 2018

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 332.1:339.138

БОГУСЛАВСЬКА Світлана Іванівна

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

в статті подано теоретико-методичний базис формування маркетингової стратегії регіонального розвитку, зокрема представлено авторське трактування дефініції «маркетингова стратегія регіонального розвитку». Обґрунтовано, що стратегія регіонального розвитку є специфічним товаром, вимоги до підготовки якого викладено в статті. В статті визначено мету та основні функції маркетингової стратегії регіонального розвитку. Наведено та обґрунтовано основні види стратегій регіонального розвитку, Визначено та обґрунтовано принципи розробки і впровадження такої стратегії. Запропоновано дві групи принципів: загальні та додаткові. Останні використовуються в залежності від типу обраної стратегії регіонального розвитку Описано набір інструментів для реалізації маркетингової стратегії регіонального розвитку.

УДК: 336.225.4:336.71

БРЕЖНЕВА-ЄРМОЛЕНКО Ольга

кандидат економічних наук, доцент, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське

ХАЛЯВО Макар Анатолійович

магістрант, Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське

ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

У статті проведено дослідження поточних змін податкового законодавства щодо оподаткування банківських установ. Здійснено аналіз сучасного стану розвитку банківської системи за основними показниками, що впливають на формування податкового навантаження банківських установ. На основі відповідних статистичних даних визначено податкове навантаження з податку на прибуток у фінансовому результаті банків України за період останніх років. Розкрито роль податкового менеджменту в системі оптимізації податкового навантаження комерційних банків в межах чинного податкового законодавства.

УДК: 336.71-047.72(477)

КАРЧЕВА Ганна Тимофіївна

д.е.н., доцент, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ "Університет банківської справи"

БУЛИНДІН Дмитро Володимирович

магістрант, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

КЛІЩУК Юлія Володимирівна

магістрант, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

СТАРИНСЬКА Марина Юріївна

магістрант, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Розглянуто основні проблеми функціонування та розвитку банківської системи України з врахуванням макроекономічних умов та світових тенденцій. Проведено порівняльний аналіз основних індикаторів розвитку банківських систем України, США, Англії і Німеччини та надано пропозиції щодо підвищення ефективності та стабільності банківської системи України. Розроблено можливі сценарії розвитку банківської системи України на перспективу. Запропоновано сучасні інноваційні підходи до управління банківською діяльністю в сучасних умовах.

УДК: 330.1: 327.39

КОЛОДІЙ Сергій Юрійович

доктор економічних наук, професор, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В статті досліджено проблеми трансформації інституціонального середовища фінансового сектору економіки України. Окреслено види трансформацій реального та фінансового секторів економіки в умовах загальної системної трансформації. Виділено три підходи до оцінки перехідних (трансформаційних) процесів. Описано ключові характеристики інституціональних змін у рамках інституціональної трансформації. Досліджено складові індексу моніторингу реформ як базового показника оцінки трансформації інституціонального середовища в Україні. Показано, що трансформація представляє собою зміну формальних інститутів, може призвести до покращення інституціонального середовища та зниження трансакційних витрат, але сама по собі призводить до виникнення трансформаційних трансакційних витрат. Оцінку результатів трансформації доцільно проводити на основі співставлення трансакційних витрат, що були понесені в процесі її проведення, з отриманими вигодами та оцінки динаміки глобальних індексів, що дозволяють визначити якість інституціонального середовища.

УДК: 332.025.12:711.437(1-22)

ЛІСОВИЙ Андрій Васильович

доктор економічних наук, професор, Університет державної фіскальної служби України

САЛЯМОН-МІХЕЄВА Катерина Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент, Університет державної фіскальної служби України

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

У статті розкрито суть міжбюджетних відносин, проаналізовано їх вплив на систему державного регулювання розвитку сільських територій та обґрунтувано пропозиції щодо вдосконалення бюджетних відносин між державним та місцевими (сільськими) бюджетами.

УДК: 330.1:338

РУДЕНКО Микола

к.е.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В статті досліджено теоретичні основи інституціональних змін національної економіки. Проведено аналіз розуміння сутності категорії «інститут». Окреслено можливі варіанти виникнення інститутів, як невід’ємної частини теорії інституціональних змін. Проаналізовано причини інституціональних змін, як результат взаємодії формальних і неформальних інститутів. Досліджено можливість запозичення інститутів в країнах, історія трансформації економіки яких є прикладом для інших, та імплементація інституцій в національне інституціональне середовище. Доведено, що ефективні інституціональні зміни потребують правильного набору інститутів, які у даний час у конкретному місці є найбільш оптимальними.

УДК: 658 : 339.138

ТАНЬКОВ Костянтин Миколайович

кандидат економічних наук, доцент, Черкаський державний технологічний університет

СТЕПЧУК Оксана Володимирівна

викладач, Черкаський державний технологічний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ В УМОВАХ ПРОСТОРОВОЇ ПОВ’ЯЗАННОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН

У роботі розглядаються вихідні положення формування регіональних ланцюгів постачання в умовах просторової пов’язаності відносин, як властивості економічного розвитку регіону. Показано, що така пов’язаність – це вимірюваний рівень інтенсивності всіх видів регіональної взаємодії елементів регіону, які мають відношення до формування ланцюга постачання. Представлено принципову схему типології економічного простору взаємоузгодженого формування територіальних організаційно-виробничих структур і регіональних ланцюгів постачання.

УДК: 330.3:336:519.86

КВАСНІЙ Марія Миколаївна

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ ІНТЕГРУВАННЯ МЕТОДІВ ТЕРМОДИНАМІКИ ТА ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Запропоновано моделювання динаміки валютного ринку в умовах трансформації на основі адаптації методів термодинамічних потенціалів та фрактального аналізу. Перший з яких дозволяє встановити стійкі зв’язки, отримати кінетичні моделі для функціонування валютного ринку, зокрема рівняння стану, аналоги співвідношень Максвелла, рівнянь Гіббса – Гельмгольца та законів термодинаміки. Другий - виявити можливості їх змін, діагностувати тип динаміки та спосіб організації процесу. Інтегрування методів дозволяє встановити інтервали динамічної рівноваги і моделювати динаміку як кусково-неперервну, на кожному інтервалі із своєю потенціальною функцією.