Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 3 (3) • 2011

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 338.24.01

ДМИТРЕНКО Марія Йосипівна

к.філос.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

СВІЧИНСЬКИЙ Микола Миколайович

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ПОСТКРИЗОВА ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ВЕКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Розглядається сучасний стан глобальної економіки в контексті змін її філософії в середині економічної теорії та їх впливу на перехід на нову платформу посткризового економічно розвитку, що передбачає визнання залежності економічної ефективності від світоглядних основ людського буття. Це структурна вісь, навколо якої обертається відновлення автономії, солідарності та субсидіарності людини як найвищої соціальної цінності, її права на рівність кожного перед законом, суспільством та державою як мотивації ефективного функціонування глобальної економіки.

КОЧУМА Інна Юріївна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МІНЖУН Хуан

Національний авіаційний університет

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В КНР ТА В УКРАЇНІ

Здійснено порівняльну характеристику використання об’єктів промислової власності в Україні та КНР, обґрунтовано необхідність вдосконалення його законодавчого забезпечення.

УДК: 330.35:330.341.1

ТУВАКОВА Наталія Володимирівна

к.е.н., доцент, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

В статті зроблено аналіз класичних і неокласичних теорій економічного зростання та виявлено чинники, що дозволяють їх адаптувати до сучасних умов.

УДК: 336.71.078.3

БАШЛАЙ Сергій Вікторович

к.е.н., доцент, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

ІНСТРУМЕНТИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ НА КОНСОЛІДОВАНІЙ ОСНОВІ

Застосування інструментів нагляду на консолідованій основі повинне забезпечувати належний аналіз складу та змісту діяльності банківської групи, оцінку фінансового стану банків – учасників групи та рівня ризиків. Відповідні зміни в законодавстві закріпили за НБУ певні засоби впливу на діяльність банків, капітал, якість активів, ліквідність, рівень прийнятих ризиків. У статті наведені результати вивчення міжнародного законодавства та досвіду, визначені економіко-правові умови вітчизняної реальності та систематизовані дослідження наукових здобутків щодо питань забезпечення ефективного банківського нагляду. Ці аспекти були покладені в основу визначення науково-методологічних засад сутності та порядку застосування інструментів консолідованого характеру, як логічного продовження формування в банківській сфері України системи ризик-орієнтованого нагляду.

УДК: 004.021, 004.27

ЗАСАДНА Христина Омелянівна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКУ

Розглянуто трактування терміну «інформаційна безпека банку». Обґрунтовано важливість створення системи стандартизації в сфері інформаційної безпеки в банках України з урахуванням міжнародних стандартів захисту інформації.

УДК: 336.7

ЛЮЗНЯК Мирослава Емілівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

СТЕФАНЧУК Наталія Олександрівна

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ЯКІСТЬ БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ

Визначено актуальні проблеми діяльності банківських установ в умовах конкурентного ринку та проведено критичний аналіз банківської практики щодо підходів до управління якістю банківських послуг у контексті підвищення ефективності банківського бізнесу. Досліджено зміст категорії «якість банківського продукту» з позицій клієнта та банку.

УДК: 336.67:657

ГОНЧАРЕНКО Олена Олексіївна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ДЗЕМІШКЕВИЧ Ігор Олександрович

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

У статті розкрито особливості формування звітності кредитних спілок і внесено аргументовані пропозиції щодо вдосконалення зазначеного процесу. Проведено порівняння законодавчих актів пострадянських країн стосовно досліджуваного питання. При цьому обґрунтовано застосування кредитними спілками міжнародних стандартів з метою гармонізації та уніфікації обліку і звітності.

УДК: 346.5:351.862

МАРЕНИЧ Анатолій Іванович

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МЕХЕДА Наталія Григорівна

к.е.н., доцент, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗАГРОЗ КАДРОВІЙ БЕЗПЕЦІ

Висвітлюються причини виникнення загроз кадровій безпеці як складової економічної безпеки, узагальнено рекомендації для мінімізації негативних наслідків впливу персоналу на рівень кадрової безпеки організації.