Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 2 (30) • 2018

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 330.101

ГУНЬКО Вікторія Іванівна

к.е.н., Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ТЕОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ

У статті розкрита зростаюча роль політики в громадському житті, що впливає на стан економіки в цілому і на добробут кожного індивіда окремо. Розкрито генезис поглядів по формуванню теорії громадського вибору. Визначена наукова гіпотеза, а саме: громадський вибір робить значний вплив на ряд політичних, економічних і соціальних параметрів, знаходять своє відображення в чинниках позитивного і негативного впливу на формування політичної і соціальної сфери в суспільстві. З метою перевірки поставленої гіпотези і виявлення взаємозв'язку між вказаними чинниками відібраний ряд показників і проведені розрахунки. Представлені взаємодія органів влади і громадян через механізм громадського вибору і максимізації задоволення потреб.

УДК: 336.748:657

ЄЛІЗАРОВА Катерина Станіславівна

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗМІНИ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ

В статті наведено проблеми, з якими стикаються бухгалтери під час опанування бухгалтерського обліку зміни валютних курсів; запропоновано удосконалення методики вивчення цього питання шляхом розгляду його в чітко визначеній логічній послідовності; встановлено й унаочнено взаємозв’язок між господарськими операціями та різницями, що виникають при різних валютних курсах; розроблено схему відображення в обліку різниць, що виникають при різних валютних курсах, і апробовано її на числових прикладах; в числових прикладах наочно представлено відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць як при зростанні, так і при зменшенні курсу валюти, та сумових різниць як при перевищенні комерційного курсу валюти над курсом валюти Національного банку України, так і навпаки.

УДК: 336.717(477)

КОСТОГРИЗ Вікторія Григорівна

к.е.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ФІЛАТОВА Юлія

магістрант, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

РОЗВИТОК РОЗДРІБНОГО БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

У статті визначено особливості розвитку роздрібного банківського бізнесу в сучасних умовах організації банківської системи України. Проведено аналітичну оцінку сучасного стану роздрібного бізнесу в банках України. У науковій праці досліджено концентрацію роздрібного банківського ринку України. Виявлено основні проблеми, що стримують розвиток роздрібного банківського бізнесу України. Запропоновано комплекс заходів щодо удосконалення організації роздрібного банківського бізнесу.

УДК: 347.73:336.22

ТИЩЕНКО Вікторія Федорівна

к.е.н., доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Встановлено, що в країні триває розвиток системи місцевого оподаткування, зокрема, шляхом зміни механізму єдиного податку через включення платників фіксованого сільськогосподарського податку до складу його платників ІV групи, перегляду кількісних параметрів тих критеріїв, якими визначається можливість перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, ліквідації нижньої межі ставок для його платників І та ІІ груп, підвищення ролі надходження від плати за землю та єдиного податку. Визначені актуальні тенденції розвитку місцевого оподаткування в Україні у розрізі динамічної зміни складових місцевих податків та зборів. Конкретизовано зміни у законодавчому забезпеченні місцевого оподаткування. Обґрунтовано необхідність його подальшої модернізації та розвитку як фіскального механізму розвитку держави на місцях. Отримані результати дослідження можуть бути запропоновані для подальшої модернізації системи місцевого оподаткування на сучасному етапі розвитку економіки та сприятимуть виробленню чіткої та прозорої системи формування обґрунтованої державної податкової політики.

УДК: 658:339.137.2

РЖЕПІШЕВСЬКА Віта

кандидат економічних наук, доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

КЛОЧКО Наталія

студент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЛОГІСТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті досліджено теоретичні аспекти логістики сільського господарства. Узагальнено фактори та складові конкурентоспроможності. Виділено логістику як окрему складову конкурентоспроможності підприємств сільського господарства. Визначено логістичний вплив на забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства за рівнями, об’єктами та критеріями. Запропоновано вимоги до впровадження засад логістики, дотримання яких сприятиме підвищенню ефективності діяльності сільськогосподарського підприємства і, як наслідок, його конкурентоспроможності.

УДК: 336.744:004.738.5

ШТЕПЕНКО Катерина

старший викладач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

МИРГОРОДСЬКА Альона

студент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТИ В СВІТІ

В статті досліджено сутність та зміст криптовалюти, як особливого виду електронних грошей. Розглянуто види найпопулярніших криптовлют та їх курс. Охарактеризований процес розвитку електронних грошей (криптовалют). Зазначені перспективи подальшого розвитку криптовалют.

УДК: 658.11: 330.341

МРИХІНА Олександра

кандидат економічних наук, доцент, Національного університету «Львівська політехніка»

АНДРУЩАК Назарій

кандидат економічних наук, Національного університету «Львівська політехніка»

ПОБУРКО Олексій

кандидат економічних наук, доцент, Національного університету «Львівська політехніка»

СПІН-КОМПАНІЇ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ З УНІВЕРСИТЕТІВ У БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ

У статті проаналізовано перспективи розвитку спін-компаній як сучасної форми трансферу технологій з університетів у бізнес-середовище. Встановлено, що спін-компанія в умовах розвитку академічного підприємництва в Україні є одним із першочергових рушіїв симбіозу комерційного, освітнього та наукового просторів, покликана формувати культуру академічного підприємництва. Розглянуто сутність і значення спін-компаній, охарактеризовано спін-офи і спін-аути, створювані університетами, та проаналізовано їх атрибути у контексті трансферу технологій з університетів у бізнес-середовище. На підставі цього обґрунтовано доцільність і характерні особливості функціонування спін-компаній в Україні.

УДК: 658.012.7

ГОЛОВКО Олена Григорівна

к.е.н., Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ПАЩЕНКО Тетяна

магістрант, Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ КОНРОЛІНГУ

У статті розглядається система фінансового контролінгу на підприємстві як концепція успішного управління фінансами. Проаналізовано підходи до визначення сутності дефініції «фінансовий контролінг», визначено завдання фінансового контролінгу. Зазначено основні переваги та недоліки впровадження контролінгу у діяльність вітчизняних підприємств. Розглянуто етапи впровадження системи контролінгу у діяльність підприємства, охарактеризовано кожний з етапів. Обґрунтовано необхідність впровадження контролінгу на підприємстві. Проведено моніторинг фінансового стану ПАТ «ХМЗ «Світло Шахтаря», використано спеціальні методи фінансового контролінгу. За допомогою SWOT-аналізу виявлено сильні/слабкі сторони, а також можливості/ загрози для подальшого розвитку ПАТ «ХМЗ «Світло Шахтаря». Використовуючи АВС-аналіз, доведено важливість певних груп витрат.