Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 3 (31) • 2018

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 347.77.338:43

ГМИРЯ Вікторія Петрівна

к.е.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

ТКАЧЕНКО Наталія Володимирівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

Досліджено теоретичні аспекти організації інноваційних механізмів фінансування аграрного виробництва України. Визначено пріоритетні напрями залучення додаткових фінансових ресурсів в аграрне виробництво. Запропоновано механізм залучення інноваційних джерел фінансування аграрного виробництва.

УДК: 368(043.5)

НАГАЙЧУК Неля Григорівна

к.е.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА І СТІЙКІСТЬ СТРАХОВИКА: ПОРІВНЯННЯ ПОНЯТЬ ТА УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Досліджено суть понять «фінансова безпека» і «фінансова стійкість страховика» в контексті здатності суб’єкта страхового підприємництва виконати страхові зобов’язання. Проаналізовано вимоги вітчизняного законодавця щодо забезпечення фінансової стій- кості страховиків. Розширено їхній перелік, ґрунтуючись на теоретико-методичних розробках дослідників. Здійснено групування умов для забезпечення фінансової стійкості та фінансової безпеки страхової організації, що дало змогу розмежувати рівні управління цими об’єктами. Розглянуто методи державного контролю за фінансовою стійкістю страховиків з метою недопущення їхнього банкрутства і забезпечення фінансової безпеки страхового ринку в цілому.

УДК: 331.08

КАСИЧ Алла Олександрівна

доктор економічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну

ЧЕРНЯХОВСЬКА Марина Валеріївна

магістрант, Київський національний університет технологій та дизайну

МІРОШНИЧЕНКО Альона Миколаївна

магістрант, Київський національний університет технологій та дизайну

СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Присвячено дослідженню методичних підходів до аналізу використання трудових ресурсів підприємства. Наведено аргументи щодо доцільності удосконалення методичних положень з аналізу трудових ресурсів на практичному рівні. Систематизовано основні теоретичні підходи, які формують базис для обґрунтування основних етапів, якими слід доповнити чинні методичні положення використання кадрового потенціалу. Також було визначено основні принципи проведення аналізу кадрового потенціалу підприємства в сучасних умовах. За кожним етапом було запропоновано набір показників та обґрунтовано доцільність їх використання.

УДК: 336.71/.72

ЛІСНЯК Андрій Євгенович

аспірант, ДВНЗ «Університет банківської справи»

ЕВОЛЮЦІЯ I КЛАСИФІКАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ

Викладено результати досліджень у сфері фінансової безпеки банку в контексті показників її оцінювання, а також простежено еволюцію застосування цих показників. На основі проведеного аналізу визначено, що до основних класифікацій показників вимірювання фінансової безпеки банку можна віднести їхній поділ на екзогенні та ендогенні фактори; фактори мікро-, мезо- і макрорівня; фактори безпосереднього та опосередкованого впливу; фінансові і нефінансові показники; абсолютні, відносні та агреговані показники; облікові, ринкові та комбіновані показники. Обґрунтовано, що відбір показників і встановлення структури причинно-наслідкових зв’язків між ними в системі оцінювання фінансової безпеки банку варто проводити на основі концепції Збалансованої системи показників BSC, яка має за мету подолати недоліки статичного підходу системи балансових показників, доповнивши їх нефінансовими показниками.

УДК: 338.64

ДЕМ’ЯНЧУК Марина Афанасівна

кандидат економічних наук, доцент, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасні підприємства функціонують у таких несприятливих умовах, як: нестабільність політичної та економічної ситуації, мінливість навколишнього середовища, анексіоністський вплив на безпосереднє оточення, що призводить до негативних результатів їхньої діяльності, а отже, на передній план виступає дослідження проблем фінансової безпеки підприємства. Метою роботи є формування методичного інструментарію оцінки ефективності реалізації стратегії фінансової безпеки підприємства. Нестабільний рівень ефективності системи управління фінансовою безпекою є причиною кризових явищ, їх орієнтованості на боротьбу з результатами негативного впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, а не на попередження і вчасну нейтралізацію потенційних ризиків і загроз. Дієвим інструментом розв’язання цієї проблеми є обґрунтована цілеспрямована стратегія фінансової безпеки, при впровадженні якої великого значення на- буває її економічна ефективність. Щоб забезпечити високу ефективність стратегії фінансової безпеки, необхідним є оцінювання впливу впровадження i розвитку зазначеної стратегії на фінансові результати діяльності підприємства. Основними для визначення ефективності стратегії фінансової безпеки підприємства є економічний, ресурсний i соціальний ефекти. Економічний ефект охоплює систему показників, які відображають відношення результатів і витрат при забезпеченні фінансової безпеки підприємства. Ресурсний ефект від упровадження стратегії фінансової безпеки підприємства полягає у зміні обсягів матеріальних, технічних, інвестиційних, трудових, енергоощадних ресурсів. Соціальний ефект полягає у визначенні внеску реалізації стратегії в соціальну відповідальність підприємства, розвиток його корпоративного управління, а також у поліпшення життя працівників підприємства. Ефект від застосування нововведень на рівні конкретного підприємства завжди буде вимірюватися економічними показниками, зокрема, обсягом збільшення прибутку, отриманого шляхом економії від зниження собівартості і збільшення доходів від зростання обсягу реалізації тощо. Між усіма складовими сумарного ефекту від упровадження стратегії фінансової безпеки представлено їхній взаємозв’язок. При дослідженні сумарного ефекту від реалізації стратегії фінансової безпеки підприємства слід ураховувати виконання таких критеріїв, як зовнішня узгодженість стратегії, що передбачає визначення рівня узгодженості стратегії управління фінансовою безпекою з корпоративною стратегією; внутрішня збалансованість стратегії — передбачає визначення рівня розвитку ресурсів для здійснення фінансової діяльності підприємства; фінансової структури і компетенцій підприємства зі здійснення фінансової діяльності; ефективність стратегії — передбачає дослідження рівня загальної економічної ефективності.

УДК: 339.727.22:[339.137:330(447)]

КАРЧЕВА Ганна Тимофіївна

д.е.н., доцент, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ "Університет банківської справи"

ГАЛИЦЬКА Ольга Вікторівна

студент, Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ − ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Розглянуто теоретичні i практичні аспекти стимулювання надходжень іноземних інвестицій в Україну та поліпшення їх використання з метою підвищення конкурентоспроможності та ефективності економіки, забезпечення її стабільного розвитку. Доведено, що несприятливий інвестиційний клімат, низькі темпи економічного зростання, високі інвестиційні ризики стримують надходження іноземних інвестицій в Україну. Досліджено роль іноземних інвестицій у розвитку країн-реципієнтів залежно від обраної моделі економічного розвитку. За допомогою побудованих економетричних моделей установлено, що економіка України розвивається за екзогенною моделлю залежного розвитку. Обгрунтовано, що важливу роль у розвитку економіки України відіграють іноземні інвестиції, обсяг яких значною мірою залежить від величини експорту, ВВП і динаміки валютного курсу.

УДК: 336.7

СИДОРЕНКО Віктор Анатолійович

к.е.н., Київський національний торговельно-економічний університет

ГОРДІЄНКО Тетяна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, Київського національний торговельно-економічний університет

СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКУ

Розкрито теоретичні основи управління власним капіталом банку. Здійснено аналітичне оцінювання ключових показників власного капіталу банків України. Проведено порівняльний аналіз альтернативних стратегій управління власним капіталом банку і визначено принципи їх вибору.

УДК: 336.71:336.63

СОЛОВАРОВ Андрій Валерійович

аспірант, ДВНЗ «Університет банківської справи»

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМІВНИХ ПІДСИСТЕМ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Підкреслено значущість формування дієвої системи забезпечення боргової безпеки банківського сектору економіки України. Наголошено на сьогоденній відсутності комплексних позитивних зрушень у цій сфері. Зазначено можливість аналізу лише окремих складових забезпечення боргової безпеки вітчизняного банківського сектору. Наведено детальну характеристику сучасного наукового супроводу формування системи забезпечення боргової безпеки банківського сектору, чинної нормативно-правової бази, що регламентує боргові відносини і безпекові питання в банківському секторі, та правозастосовної практики, а також стану їхнього організаційно-методичного, інформаційно-аналітичного забезпечення, ведення бухгалтерського обліку і звітності, рейтингування в цій сфері. Визначено проблемні питання в усіх підсистемах системи забезпечення боргової безпеки банківського сектору економіки України.

УДК: 336.225:336

РОГОВА Наталія Василівна

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ШИНКАРЕНКО Ольга Миколаївна

к.е.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ПАНІВНІК Іванна Андріївна

студент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Розглянуто поняття криптовалюти, її особливості, що лежать в основі цього процесу. Наведено підходи міжнародного регулювання з використанням однієї з різновидів криптовалют — бiткоїн у різних країнах світу і висвітлено ризики, які можуть виникнути при здійсненні операцій із криптовалютами.

УДК: 657.42

ЛЮТОВА Ганна Михайлівна

к.е.н., доцент, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

АТАМАСЬ Оксана Михайлівна

магістрант, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ЇХ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ

Розглянуто наявні підходи до класифікації основних засобів підприємств, узагальнено і систематизовано класифікацію та запропоновано систему групування на рахунках бухгалтерського обліку інформації про виробничі та невиробничі основні засоби.