Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 4 (4) • 2011

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 316.324 (47)

ДМИТРЕНКО Марія Йосипівна

к.філос.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

СВІЧИНСЬКИЙ Микола Миколайович

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ: ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

На основі аналізу основних соціально-економічних показників розвитку України окреслено її становище в глобальній економіці. Показано, що забезпечення ефективного функціонування індикаторів економіки потребує нової філософії економічного розвитку.

УДК: 336

ХАРЧЕНКО Анатолій Миколайович

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ПАНТЄЛЄЄВА Наталія Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КРЕДИТ «ОВЕРНАЙТ» ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ

У статті проаналізовано надання Національним банком України кредитів «овернайт» комерційним банкам протягом трьох останніх років. Досліджено зміни середньозважених відсоткових ставок на міжбанківському ринку і ставки НБУ, зазначено їх вплив на обсяги рефінансування.

УДК: 657.1

ЧЕПЕЛЮК Ганна Миколаївна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МЕТОДИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та методологічних засад внутрішнього аудиту банківських установ та визначенню шляхів розвитку й удосконалення.

УДК: 336.717.1:004.738.5

ЗАСЯДЬКО Аліна Анатоліївна

д.т.н., професор, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

КОРОЛЮК Сергій Степанович

к.ф-м.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

КЛЮВАК Оксана Володимирівна

Університет банківської справи Національного банку України

МЕТОД БЕЗПЕЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ АУТЕНТИФІКОВАНИХ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ-ПЛАТІЖНІЙ СИСТЕМІ ЗА ДОПОМОГОЮ КАСКАДНО-КОМБІНАЦІЙНОГО ХЕШУВАННЯ.

Проаналізовано механізм аутентифікації в інтернет-платіжній системі на основі коду власника платіжної картки, згенерованого банком-емітентом, та запропоновано застосування каскадно-комбінаційного хешування аутентифікаційних даних.

УДК: 330.101.5

НАГАЙЧУК Неля Григорівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МЕХАНІКОВА Олена Олександрівна

к.філол.н., Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

АКТУАЛІЗАЦІЯ МІЖКАФЕДРАЛЬНИХ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМОМ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

У статті досліджено авторський підхід до удосконалення навчального процесу студентів за напрямком підготовки «Фінанси і кредит» з метою підвищення якості професійної та мовної компетенції студентів у немовному вищому навчальному закладі, що досягається за рахунок взаємодії між випусковою кафедрою та кафедрою іноземних мов.