Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 1 (5) • 2012

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 339.9.012.23

ОВЧАРУК Микола Петрович

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МОТРИЧЕНКО Валентина Михайлівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ БРЕНДІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті досліджено розвиток брендів на сучасних глобальних ринках. Досліджено рейтинг брендів компаній: світовий, європейський та азіатський. Проаналізовано вартість російських та українських компаній порівняно з вартістю світових брендів, запропоновано заходи щодо подальшого розвитку українських компаній.

УДК: 336.71.003.13

ОРИШЕЧКО-БАРТОХА Таміла Андріївна

к.філол.н., Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕРІОДИ КРИЗИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ

В статті розглянуто сутність поняття ефективності банківської діяльності та основні чинники впливу на неї в умовах кризи. Проаналізовано основні тенденції діяльності банків до і під час фінансової кризи в Україні. У статті підкреслюється роль іноземного капіталу в банківській системі України, його вплив на забезпечення ефективної діяльності банків та розвитку національного банківського сектору в цілому. Зроблено висновки, на основі яких, запропоновано основні напрямки підвищення ефективності банківської діяльності з метою протидії кризовим явищам економіки країни.

УДК: 336.22:339.924

ВЕРЕМЧУК Дмитро Володимирович

к.е.н., доцент, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ

ГАРЯГА Леся Олегівна

к.е.н., доцент, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ

СТРУКТУРНО-ДЕКОМПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

У статті досліджено теоретичні засади податкової політики держави, уточнено її економічну сутність. Визначено цілі та завдання податкової політики виходячи із об’єктивних функцій податків. Доповнено систему принципів податкової політики, уточнено її критерії реалізації, інструментарій і види.

УДК: 37.03:796.011.3

АРТЮШЕНКО Андрій Олександрович

кандидат педагогічних наук, доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

У статті досліджено питання теоретичного аналізу, уточнення та експериментальної перевірки методичних основ формування рухових навичок у студентів як складової (виконавчої) частини особистісної мобільності. Показано, що розучування рухової дії повинно носити характер свідомих спроб відтворити її програму. Ця програма формується у внутрішньому плані за допомогою аналізу зовнішньої інформації. Доведено, що процес навчання, це діяльність, яка насичена розумовою активністю. Формування рухових навичок здійснюється на основі психічних процесів – уваги, сприйняття, пам’яті, уяви, мислення.