Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. Черкаський інститут банківської справи

Випуски


2011 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2018 1 2 3 4

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ „ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР“

Електронне наукове фахове видання

Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи.

Періодичність – 4 номери в рік.

У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки).

У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.


Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз:

Випуск № 1 (9) • 2013

»Журнал у форматі .PDF

УДК: 336.71:339.732

ВЕНЦЛАВСКІ Єжи

д.е.н., професор, Люблінський університет Марії Кюрі-Складовської

РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В ЄС У ВІДПОВІДЬ НА ФІНАНСОВУ КРИЗУ

Банківський сектор відіграє провідну роль у фінансуванні економічного розвитку в країнах Європейського Союзу . Остання криза показала, наскільки недостатню стабільність банків. В результаті процесу концентрації в банківському секторі виникла сильна залежність економіки країни від фінансового стану великих банків. Деякі з них отримали фінансову підтримку з боку уряду, який в той же час посилив контроль за їх діяльністю. Створення банківського Союзу, який наглядає за діяльністю банків, принципами регулювання і контролювання банкрутства (План відновлення банківської системи), а також забезпечує гарантування вкладів, вже розпочалось. Тим не менш, через суперечливі інтереси різних країн ЄС, ці рішення будуть впроваджуватися поетапно.

УДК: 369.03:336.717.8

НАГАЙЧУК Неля Григорівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МЕХАНІКОВА Олена Олександрівна

к.філол.н., Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

МІСЦЕ ТА РОЛЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Розглянуто місце страхових компаній в системі фінансових посередників. Визначено функції страхових компаній як фінансових посередників. З’ясовано, що страхові компанії виконують роль фінансового посередника шляхом здійснення інвестиційної діяльності в процесі використання сформованого ними інвестиційного потенціалу. Доведено, що в сучасних умовах сукупний інвестиційний потенціал страхових компаній не здійснює суттєвого впливу на інвестиційні процеси в економіці. Як перспективу, визначено поглиблення міжсекторної взаємодії між страховими компаніями та іншими фінансовими посередниками.

УДК: 336.71

РОГОЖНІКОВА Надія Володимирівна

Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ІВАНОВА Ірина Вікторівна

к. пед. н., Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КРЕДИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ, ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

В статті розглядається сутність та особливість формування і реалізації кредитної політики комерційного банку. Аналізуються структура та динаміка кредитів, наданих банками в кризовий та посткризовий періоди. Виявлено проблеми, що виникли у процесі кредитування та доведено їх вплив на розвиток економіки України.

УДК: 330.341

ПУСТОВІЙТ Роберт Фрідріхович

д.е.н., професор, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КОЧУМА Інна Юріївна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано проблеми у сфері інституційного середовища розвитку людського потенціалу в Україні на сучасному етапі. Досліджено інституційне забезпечення функціонування систем: освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та соціального партнерства. Запропоновано пріоритетні інституційні заходи щодо їх вдосконалення.

УДК: 658.14

ОДІНЦОВА Тетяна Михайлівна

к.е.н., доцент, Інститут магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

НЕВМЕРЖИЦЬКА Олена Володимирівна

к.е.н., Університет банківської справи Національного банку України

ЧАУС Ірина Володимирівна

к. г.-м. н., доцент, Університет банківської справи Національного банку України

CVP-AНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто один з методів управління прибутком - «CVР-аналіз». Визначено особливості та основні проблеми використання даного методу в практичній діяльності. Запропоновано удосконалений підхід CVР-аналізу, а саме використовувати управлінський підхід до розподілу витрат як альтернативу традиційному.

УДК: 11/33

ІЩЕНКО Микола Павлович

д. філос. н., професор, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

РУДЕНКО Іван Іванович

к. філос. н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІСТИНИ І СУЧАСНИХ ІДЕЙ В ЕКОНОМІЦІ

Стаття присвячена аналізу історії розвитку категорії «істина», неоднозначності її оцінок та основних концепції істини. Їх аналіз проводиться у контексті взаємодії, оскільки вони носять взаємодоповнюючий характер. Показано, що проблема істини, шляхів її пошуку є провідною також і в економічній науці, що вимагає вивчення усіх напрямів, шкіл і течій економічної думки, а також їх раціональний синтез у цілісній економічній концепції. Особливого значення в економічній теорії набуває її оцінка з погляду добра і зла, справедливості і несправедливості, людиномірності. Розглянуто принципи історизму, конкретності, системності, об’єктивності, суперечності, зростання складності економічних систем та наступності.

УДК: 330.341.1:339

МІСТЕРЕК Войцех

Доктор Філософії, Люблінський університет Марії Кюрі-Складовської

ІННОВАЦІЯ ЛЮБЛІНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У ПОРІВНЯННІ З ОКРЕМИМИ РЕГІОНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Метою статті є представлення порівняльного аналізу інноваційної діяльності Люблінського воєводства в порівнянні з окремими регіонами Центральної і Східної Європи, що дозволяє діагностувати поточну ситуацію і дати відповідь, які регіони з порівняльною специфічністю можна розглядати як більш-менш інноваційні. У той же час дослідження дає змогу перевірити, чи правильно розроблені конкретні ринкові переваги в досліджуваному регіоні Люблінським воєводством, і чи може він створити потенціал, щоб активізувати розвиток на роки вперед. Предметом даного дослідження є також визначення тенденцій, які з'явилися в 2007-2011 роках для того, щоб перевірити напрямок змін в розглянутому регіоні в порівнянні з іншими регіонами, а також виявити ті сфери, які потребують поліпшення для підвищення динаміки розвитку за допомогою інновацій.

УДК: 378.1:657

САЮН Алла Олександрівна

к.е.н., доцент, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ХОТЬКІНА Ольга Ростиславівна

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ

Розкрито зміст і значення науково-дослідної компоненти у підготовці бакалаврів та магістрів з обліку, аналізу та аудиту в навчальному процесі, досліджено досвід її впровадження та взаємозв'язок з процесами стандартизації бухгалтерського обліку, звітності, аудиту і освіти.